Maldives

Maldives

21 เม.ย. 2563

187 view

สาธารณรัฐมัลดีฟส์ (Republic of Maldives)

ข้อมูลทั่วไปความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ความตกลง (Agreement)

 

กรอบแผนงาน (Framework)

แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – มัลดีฟส์ ระยะ ๓ ปี
(๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) (ค.ศ. ๒๐๑๕ – ๒๐๑๗) ครอบคลุมสาขาสาธารณสุข ยุติธรรมการเกษตร การทูต และอื่น ๆ

 

 

วิธีการดำเนินงานความร่วมมือ (Modality)

1) ความร่วมมือทวิภาคี

๒) ความร่วมมือไตรภาคี

๓) ความร่วมมือภายใต้ทุนฝึกอบรมนานาชาติ (AITC)

๔) ความร่วมมือภายใต้ทุนศึกษาปริญญาโทนานาชาติ (TIPP)

รูปแบบความร่วมมือ (Form)

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ทุน AITC ทุน TIPP และอื่น ๆ)

 

 

สถานะการดำเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ความร่วมมือ

รายละเอียด

๑) ทวิภาคี

ฝ่ายไทยให้ความร่วมมือทางวิชาการกับฝ่ายมัลดีฟส์ตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ (ค.ศ. ๑๙๙๓)

แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – มัลดีฟส์ ระยะ ๓ ปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) (ค.ศ. ๒๐๑๕ ๒๐๑๗)

เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๕๙ สองฝ่ายเห็นชอบที่จะดำเนินกิจกรรมความร่วมมือในสาขาสาธารณสุข ยุติธรรมการเกษตร การทูต และอื่น ๆ

สถานะล่าสุด ฝ่ายไทยได้จัดกิจกรรมตามแผนงานดังกล่าวแล้วในสาขาสาธารณสุขและอื่น ๆ
ในลักษณะการจัดฝึกอบรมและให้ทุนการศึกษา ดังนี้

- สาขาสาธารณสุข ได้แก่ หลักสูตร Capacity Building for Health Workforce: Revitalization of Health Workforce between Thailand and Maldives ประกอบด้วย ๓ หลักสูตรย่อย ได้แก่

๑) Drug Demand Reduction Project ให้แก่ เจ้าหน้าที่มัลดีฟส์ ๑๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๕  – ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

๒) Strategic Route Map (training for the trainers) ระหว่างวันที่ ๒๔ ก.ค. – ๔ ส.ค. ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

๓) Strategies for Health Promotion across Lifespan ระหว่างวันที่ ๕-๑๘ ก.พ. ๒๕๖๑ ณ      

    มหาวิทยาลัยมหิดล

- หลักสูตรฝึกอบรมภาษาไทยแบบเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการและตำรวจมัลดีฟส์ จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่

๑) Intensive Thai Language Course for Officers of the Prosecutor General's Office and the Maldives Police Service ให้แก่ตำรวจและอัยการมัลดีฟส์ จำนวน ๕ คน ระหว่างวันที่ ๒๐ มี.ค. – ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๒) Intermediate Thai Language Course for Officers of the Maldives Police Service  ให้แก่ ตำรวจมัลดีฟส์ จำนวน ๓ คน ระหว่างวันที่ ๒๐ ก.ค. – ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- หลักสูตรศึกษาปริญญาโทนานาชาติ (Thailand International Postgraduate Programme - TIPP)
โดยฝ่ายไทยให้ทุน Master of Arts in Diplomacy and International Studies

ทั้งนี้ ไม่มีการดำเนินกิจกรรมในสาขายุติธรรม (มีกำหนดจัดหลักสูตร Strengthening Juvenile Justice System ในไตรมาสที่สองของปี ๒๕๕๙) และการเกษตร (มีกำหนดจัดหลักสูตร  Value Addition of Agriculture Crops Animal Husbandry และ Agro Forestry for Small Farmers) เนื่องจากไม่ได้รับ
การตอบรับกลับจากฝ่ายมัลดีฟส์

แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระยะ ๓ ปี (ฉบับล่าสุด) อยู่ระหว่างการหารือในรายละเอียด

 

โครงการบัวแก้วสัมพันธ์ (Buakaew Roundtable International Programme)

ในปี ๒๕๕๖ ฝ่ายมัลดีฟส์ส่งผู้แทน ๖ คนเข้าร่วมการศึกษาดูงาน ณ ประเทศไทยเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการ OTOP ภายใต้โครงการบัวแก้วสัมพันธ์ซึ่งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้จัดการศึกษาดูงานโครงการดังกล่าวให้แก่กลุ่มประเทศต่าง ๆ ในระหว่างปี 2550 - 2559 เป็นประจำทุกปี

โดยเริ่มจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน และต่อมาได้ขยายไปยังกลุ่มประเทศอื่น ๆ  ได้แก่ ลาตินอเมริกาหมู่เกาะแปซิฟิก แคริบเบียน CIS ยุโรปตะวันออก เอเชียใต้ เอเชียกลาง แอฟริกา และตะวันออกกลาง

เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่เป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการต่างประเทศกับไทย เพื่อขยายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างกัน โดยการแบ่งปันองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดีของไทย

๒) ไตรภาคี

สถานะล่าสุด ฝ่ายไทยให้ทุนฝ่ายมัลดีฟส์ในลักษณะไตรภาคีแล้วจำนวน ๑๗ ทุน (ระหว่างปี ๒๕๕๒ – ๒๐๑๘) (ค.ศ. ๒๐๐๙ – ๒๐๑๘)

๓) ทุนฝึกอบรมนานาชาติ (Annual International Training Course - AITC)

สถานะล่าสุด ฝ่ายไทยให้ทุน AITC แก่ฝ่ายมัลดีฟส์แล้วจำนวน ๘๑ ทุน  (ระหว่างปี ๒๕๕๒ – ๒๕๖๒)

(ค.ศ. ๒๐๐๙ – ๒๐๑๙)

๔) ทุนศึกษาปริญญาโทนานาชาติ (Thailand International Postgraduate Programme - TIPP)

สถานะล่าสุด ฝ่ายไทยให้ทุน TIPP แก่ฝ่ายมัลดีฟส์แล้วจำนวน ๓๙ ทุน (ระหว่างปี ๒๕๕๒ – ๒๕๖๒)
(ค.ศ. ๒๐๐๙ – ๒๐๑๙)

 

รายละเอียดความร่วมมือไตรภาคี และ ทุน AITC และ TIPP ในรอบ ๕ ปี (ระหว่างปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) (ค.ศ. ๒๐๑๕ – ๒๐๑๙)

ลำดับ

หลักสูตร

2015

2016

2017

2018

2019

ไตรภาคี

สาขาการบริหารรัฐกิจ ๒ ทุน (Training: From Sufficiency Economy to Wealthiness of the Nation) ดำเนินการร่วมกับ Colombo Plan Secretariat (CPS)

 

 

 

 

สาขาการท่องเที่ยว ๑ ทุน (Training: Sustainable Community-based Eco-tourism Development)

 

 

 

 

 

รวมจำนวน ๒ ทุน

 

 

 

 

 

ทุน AITC

 

 

 

 

 

หลักสูตร Royal Initiatives on Agriculture for Sustainable Development

 

 

 

 

สาขา Public Health ๑ ทุน

สาขา Climate Change ๑ ทุน

 

 

 

 

สาขา Climate Change ๖ ทุน

สาขา Food Security ๒ ทุน

สาขา Public Health ๖ ทุน

และ other SDGs-related areas ๑ ทุน (หลักสูตร Gender Equality and Women Empowerment: Sharing Good Practices and Experiences of Thailand)

 

 

 

๑๕

 

สาขา Climate Change ๖ ทุน

สาขา Public Health ๘ ทุน

 

 

 

 

๑๔

 

รวมจำนวน ๔๑ ทุน

 

 

 

 

 

ทุน TIPP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขา Public Health ๑ ทุน (Master of Science Programme in Medical Technology)

 

 

 

 

สาขา Climate Change ๑ ทุน (Master of Rural Development Management)

 

 

 

 

 

รวมจำนวน ๑๑ ทุน

 

 

 

 

 


 

สถานะ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

 

ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ