Nepal

Nepal

21 เม.ย. 2563

248 view

สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล (The Federal Democratic Republic of Nepal)

ข้อมูลทั่วไปความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ความตกลง (Agreement)

 

กรอบแผนงาน (Framework)

 

 

วิธีการดำเนินงานความร่วมมือ (Modality)

๑) ความร่วมมือทวิภาคี

๒) ความร่วมมือไตรภาคี

๓) ความร่วมมือภายใต้ทุนฝึกอบรมนานาชาติ (AITC)

๔) ความร่วมมือภายใต้ทุนศึกษาปริญญาโทนานาชาติ (TIPP)

รูปแบบความร่วมมือ (Form)

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ทุน AITC ทุน TIPP และอื่น ๆ)

 

 

สถานะการดำเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ความร่วมมือ

รายละเอียด

๑) ทวิภาคี

ฝ่ายไทยให้ความร่วมมือทางวิชาการกับฝ่ายนเปาลตั้งแต่ปี ๒๕๒๐ (ค.ศ. ๑๙๙๖) โดยเน้นความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหลัก

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่
Ms. Bintia Puri ครูพยาบาล สังกัด National Academy of Medical Sciences, Nursing Campus
เข้าศึกษาหลักสูตร Master of Nursing Science (Maternity Nursing and Midwifery Pathway) ระหว่างวันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๕๙ – ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๑ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเนปาล

เมื่อ ต.ค. ๒๕๖๑ ฝ่ายเนปาลโดยสถานเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยส่งร่างข้อเสนอโครงการ “Development for Sustainable Community Development Model based on the Application of the Philosophy of Sufficiency Economy” ที่ Deurali, Ribdikot Municipality sub-district, Palpa District ให้กรมความร่วมมือฯ พิจารณา

สถานะล่าสุด เมื่อ ม.ค. ๒๕๖๓ กรมความร่วมมือฯ โดยคณะทำงานเผยแพร่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหนังสือถึงสถานทูตเนปาลฯ ขอความอนุเคราะห์ฝ่ายเนปาลทบทวนพื้นที่โครงการและหน่วยงานคู่ร่วมมือดำเนินโครงการ บนพื้นฐานหลักการทำงานระหว่างรัฐ-รัฐของกรมความร่วมมือฯ และปัจจัยความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่ ระบบสาธารณูปโภค ความยั่งยืนของโครงการ

 

โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลแม่และเด็ก

- เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๔๐ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการต่อโครงการฯโดยในช่วงปี ๒๕๔๒ –

๒๕๕๓ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ขอตั้งงบประมาณจากสำนักงบประมาณ แต่ไม่ได้รับการอนุมัติเนื่องจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ประกอบกับฝ่ายเนปาลยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับพื้นที่ดำเนินงานโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Mother and Child Health ให้แก่เจ้าหน้าที่พยาบาลของเนปาล จำนวน ๕ ราย

- ระหว่างการประชุมคณะกรรมธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (Joint Commission – JC) ไทย – เนปาล ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๔๗ ฝ่ายไทยยืนยันให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเดินทางไปสำรวจพื้นที่เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๗  และพบว่าพื้นที่ที่ฝ่ายเนปาลจัดให้อยู่ห่างจากชุมชนและทุรกันดาร จึงขอให้ฝ่ายเนปาลพิจารณา/ใช้พื้นที่ใน
เขตลุมพินีพัฒนา

- ในปี ๒๕๕๐ กรมความร่วมมือฯ จัดส่งคณะผู้แทนไทยจากกรมความร่วมมือฯ และกระทรวงสาธารณสุขเดินทางไปสำรวจพื้นที่ดินผืนใหม่ตามที่ฝ่ายเนปาลแจ้งเชิญ ซึ่งฝ่ายเนปาลได้ขอให้ใช้พื้นที่ก่อสร้างในเขตลุมพินีพัฒนาบริเวณกึ่งกลางด้านทิศเหนือขนาด ๑๖๐ x ๑๖๐ เมตร

- เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๕๒ Mr. Gopal Kiranty รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนปาลและคณะได้เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการและได้หารือเรื่องการดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลฯ กับกรมอนามัย โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ (๑) การเลือกพื้นที่ที่จะสร้าง รพ. ต้องได้รับความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย
ซึ่งฝ่ายเนปาลได้เสนอพื้นที่ ๓๒ ไร่ ในบริเวณลุมพินี (๒) การก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด ๓๐ เตียง (๓) การก่อสร้างจะสร้างตามแบบแปลนของทางกระทรวงสาธารณสุข โดยฝ่ายเนปาลขอเปลี่ยนการมุงหลังคาด้วยกระเบื้องเป็นการเทคอนกรีตเนื่องจากสภาพลมพายุแรงในลุมพินีในปี ๒๕๕๖  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขเดินทางไปหารือเกี่ยวกับพื้นที่ที่จะสร้างโรงพยาบาล ๒ ครั้ง โดยครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๖ คณะผู้แทนไทยประกอบด้วยเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกาฐมาณฑุ ผู้แทนจากกรมการแพทย์และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เดินทางไปหารือกับคณะผู้แทน Lumbini Development Trust (LDT) ณ วัดไทยลุมพินี โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ ฝ่ายเนปาลจะนำส่งหนังสืออย่างเป็นทางการเพื่อยืนยันรายละเอียดโครงการฯ ผ่านสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ อาทิ การให้พื้นที่ก่อสร้างตามที่
สองฝ่ายได้ตกลงร่วมกัน สถานะล่าสุด ฝ่ายไทยรอหนังสือดังกล่าว

 

โครงการบัวแก้วสัมพันธ์ (Buakaew Roundtable International Programme)

ระหว่างปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ ฝ่ายเนปาลส่งผู้แทน ๒ คนเข้าร่วมโครงการฯ ต่อปี และระหว่างปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ปีละ ๑ คน ซึ่งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้จัดการศึกษาดูงานโครงการดังกล่าวให้แก่กลุ่มประเทศต่าง ๆ ในระหว่างปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ เป็นประจำทุกปี โดยเริ่มจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน และต่อมาได้ขยายไปยังกลุ่มประเทศอื่น ๆ  ได้แก่ ลาตินอเมริกาหมู่เกาะแปซิฟิก แคริบเบียน CIS ยุโรปตะวันออก เอเชียใต้ เอเชียกลาง แอฟริกา และตะวันออกกลางเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่เป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการต่างประเทศกับไทย เพื่อขยายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างกัน โดยการแบ่งปันองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดีของไทย

 

โครงการ e-learning การศึกษาทางไกลของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ฝ่ายไทยได้ติดตั้งระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในวัดไทยในเนปาล ๑ แห่ง (วัดไทยลุมพินี)
และวัดไทยในอินเดีย ๔ แห่ง เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชนในเนปาลและอินเดีย

 

ความช่วยเหลือจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเนปาล เมื่อเดือน เม.ย. ๒๕๕๘

ตามผลการประชุมหารือพิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการสิ่งของบริจาคช่วยเหลือแก่เนปาล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ กับสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๘ รัฐบาลไทยได้ดำเนินการ ดังนี้

๑)  ส่งมอบเงินบริจาคช่วยเหลือแก่สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลเบื้องต้น โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบเงินบริจาคดังกล่าวเมื่อวันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๕๘ ณ ทำเนียบรัฐบาล ให้แก่รัฐบาลเนปาล
และองค์การระหว่างประเทศ จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ (๑) สถานเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยจำนวน ๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (๒) International Flash Appeal for Nepal ของ United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA) จำนวน ๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (๓) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) จำนวน  ๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ (๔) องค์การอนามัยโลก (WHO) จำนวน ๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งสิ้น ๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ ๑๓๕,๐๓๐,๐๐๐ บาท

๒) จัดส่งของบริจาค ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และอื่นๆ ไปยังเนปาล รวม ๘ เที่ยวบินน้ำหนักสิ่งของรวม ๖๔.๘๑ ตัน

๒) ความร่วมมือไตรภาคี

สถานะล่าสุด ฝ่ายไทยให้ทุนในลักษณะไตรภาคีแก่ฝ่ายเนปาลแล้วจำนวน ๘ ทุน  (ระหว่างปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) (ค.ศ. ๒๐๑๓ – ๒๐๑๘)

๓) ทุนฝึกอบรมนานาชาติ (Annual International Training Course - AITC)

  สถานะล่าสุด ฝ่ายไทยให้ทุน AITC แก่ฝ่ายเนปาลแล้วจำนวน ๔๖ ทุน  (ระหว่างปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑)
(ค.ศ. ๒๐๑๓ – ๒๐๑๘)

๔) ทุนศึกษาปริญญาโทนานาชาติ (Thailand International Postgraduate Programme - TIPP)

สถานะล่าสุด ฝ่ายไทยให้ทุน TIPP แก่ฝ่ายเนปาลแล้วจำนวน ๑๗ ทุน ระหว่างปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑)

(ค.ศ. ๒๐๑๓ – ๒๐๑๘)


 

สถานะ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

 

ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ