ลักเซมเบิร์ก

ลักเซมเบิร์ก

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 เม.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ต.ค. 2565

| 2,619 view

ราชรัฐลักเซมเบิร์ก (Grand Duchy of Luxembourg)

ข้อมูลทั่วไป

ความตกลง

๑) บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและลักซัมเบอร์กว่าด้วย

การจัดหลักสูตรฝึกอบรมประเทศที่สาม (ลงนามเมื่อ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๓) (ค.ศ. ๒๐๐๐)        

  

รูปแบบความร่วมมือ

๑) ความร่วมมือไตรภาคี

 

ความร่วมมือทางวิชาการในปัจจุบัน

ความร่วมมือ

รายละเอียด

ภูมิหลัง

- ไทยและลักเซมเบิร์ก ไม่มีความร่วมมือทวิภาคีในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ทั้ง ๒ ฝ่ายได้มีข้อริเริ่มในการพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือให้แก่ประเทศที่สามภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจฯ พ.ศ. ๒๕๔๓  

- ในการพบกันระหว่างอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศลักเซมเบิร์ก ในโอกาสการเข้าร่วมการประชุม European Development Days (EDD) ระหว่างวันที่ ๕-๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กรุงบรัสเซลส์ ทั้ง ๒ ฝ่ายได้แสดงความประสงค์ที่จะกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือเพื่อให้ การสนับสนุนประเทศที่สาม โดยเฉพาะในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ลักเซมเบิร์ก ใน พ.ศ. ๒๕๖๒

๑) ไตรภาคี

- ไทยและลักเซมเบิร์กได้สานต่อการหารือจากการประชุม EDD เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยลักเซมเบิร์กได้แสดง   ความสนใจที่จะดำเนินความร่วมมือไตรภาคีกับไทย โดยเมื่อกันยายน ๒๕๖๒ นาย Jean-Paul Senninger เอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เข้าพบอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือไตรภาคีกับไทย - ลักเซมเบิร์ก - สปป. ลาว

- เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ไทยและลักเซมเบิร์ก ได้จัดส่งคณะ Joint fact-finding mission ไปเยือน สปป. ลาว เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางความร่วมมือไตรภาคีไทย – ลักเซมเบิร์ก - สปป. ลาว โดยคณะฯ แสดงความพร้อมและความสนใจร่วมกันที่จะดำเนินความร่วมมือใน ๓ สาขา ได้แก่ การสาธารณสุข การพัฒนาชนบท และการท่องเที่ยว รวมถึงการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และการพัฒนาอย่างอย่างยั่งยืนใน สปป. ลาว ด้วย

- ทั้ง ๒ ฝ่ายกำลังอยู่ระหว่างการจัดทำร่าง “Letter of Understanding” (LoU) Support to training programmes in Lao PDR เพื่อรองรับกิจกรรมความร่วมมือไตรภาคีดังกล่าว โดย "LoU" ดังกล่าว (อาจมีการปรับเปลี่ยนชื่อร่างเอกสารดังกล่าว) จะอยู่ภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ที่ไทยและลักเซมเบิร์กได้ลงนามเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ (ปี ค.ศ. ๒๐๐๐)

 

สถานะ ณ เมษายน ๒๕๖๓

 

ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ