สปป. ลาว

สปป. ลาว

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 เม.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 3,031 view

ภาพรวมการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่ สปป. ลาว

 

ความเป็นมา

                 ตั้งแต่ปี ๒๕๑๖ รัฐบาลไทยเริ่มให้ความร่วมมือทางวิชาการระดับทวิภาคีอย่างเป็นรูปธรรมแก่ สปป. ลาว โดยเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น การให้ทุนศึกษา/ฝึกอบรม การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญไปให้คำปรึกษาแนะนำ รวมทั้งโครงการเพื่อการพัฒนา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) และสอดรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และการเจริญเติบโต ที่ครอบคลุมในลักษณะ Focus Areas โดยมุ่งเน้นใน ๓  สาขาหลักที่ไทยมีศักยภาพ ได้แก่ การเกษตร การศึกษา และสาธารณสุข และให้ความสำคัญกับความต้องการของ สปป.ลาว เป็นหลัก (Demand Driven Approach)

 

รายชื่อโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – ลาว ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

สถานะโครงการ

สาขา

รายชื่อโครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

จำนวน ๑๒ โครงการ

ศึกษา

๖ โครงการ

๑. โครงการพัฒนาวิทยาลัยศิลปศึกษา นครหลวงเวียงจันทน์

๒. โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน

    ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่วิทยาลัย

    เทคนิค – วิชาชีพ แขวงคำม่วน

๓. โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนตาม

    แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่โรงเรียนเทคนิค –

    วิชาชีพแบบผสม แขวงเซกอง

๔. โครงการพัฒนาวิทยาลัยพลศึกษา นครหลวงเวียงจันทน์

๕. โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านกีฬา นครหลวงเวียงจันทน์

๖. โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยาลัยเทคนิคสรรพวิชา

    นครหลวงเวียงจันทน์

สาธารณสุข

๑ โครงการ

๑. โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์

เกษตร

๑ โครงการ

๑. โครงการพัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรม

    และป่าไม้ แขวงจำปาสัก

อื่น ๆ

๒ โครงการ

๑. โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเตรียมการจัดตั้ง

    คณะศาลปกครองในศาลประชาชนสูงสุดแห่ง สปป. ลาว

๒. โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาสังคมมิตรภาพลาว – ไทย

    นครหลวงเวียงจันทน์ 

กรอบชายแดน

ไทย- ลาว

๑. โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมสำหรับ 

    โรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ ตามแนวชายแดนไทย – ลาว

๒. โครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพไทย – ลาว

 

มูลค่าความร่วมมือ  มูลค่าความร่วมมือที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ดำเนินงานในช่วง  ๕ ปีย้อนหลัง มีดังนี้   

                  ปี ๒๕๕๘  จำนวน   ๑๘๕,๙๔๖,๐๐๐ บาท

                  ปี ๒๕๕๙  จำนวน   ๑๓๘,๑๙๘,๒๐๐ บาท                                

                  ปี ๒๕๖๐  จำนวน      ๖๙,๙๗๔,๘๐๐ บาท     

                  ปี ๒๕๖๑  จำนวน      ๖๕,๗๒๕,๙๐๐ บาท 

                  ปี ๒๕๖๒  จำนวน       ๖๐,๗๐๐,๐๐๐ บาท (งบจัดสรร)

                  ปี ๒๕๖๓  จำนวน     ๕๔,๒๑๕,๐๐๐  บาท (งบจัดสรร)

 

************************

ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

สถานะวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓