มองโกเลีย

มองโกเลีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 เม.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 4,145 view

มองโกเลีย (Mongolia)

ข้อมูลทั่วไป

กลไกความร่วมมือ

แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-มองโกเลีย (ระยะเวลา 2 ปี)

(เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2555)

รูปแบบความร่วมมือ

1) ความร่วมมือทวิภาคี

2) ความร่วมมือไตรภาคี

3) ความร่วมมืออื่น ๆ 

ความร่วมมือทางวิชาการในปัจจุบัน

ความร่วมมือ

รายละเอียด

1) ทวิภาคี

        ไทยกับมองโกเลียได้เริ่มมีความร่วมมือทางวิชาการตั้งแต่ปี 2535 โดยไทยได้จัดสรรทุนฝึกอบรมและการศึกษาดูงานสาขาต่าง ๆ ความร่วมมือที่แน่นแฟ้นได้พัฒนาไปสู่การจัดทำ แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – มองโกเลีย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2560) ซึ่งมีการต่ออายุแผนงานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ภายใต้แผนงานฯ ไทยได้จัดสรร ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ไทยรวมแล้ว 6 ทุนในสาขาที่มองโกเลียให้ความสำคัญ ได้แก่ สาธารณสุข เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ การต่างประเทศและการทูต และทุนฝึกอบรมและศึกษาดูงาน รวม 20 ทุน ในสาขาพัฒนาเศรษฐกิจและการค้า (ICT SMEs การเงิน การบริหารงบประมาณภาครัฐ การค้าระหว่างประเทศ) สาธารณสุข เกษตร การต่อต้านการค้ามนุษย์ และการพัฒนานักการทูตของมองโกเลีย

2) ไตรภาคี

        ไทยกับมองโกเลียได้ริเริ่มความร่วมมือลักษณะไตรภาคีในปี พ.ศ. 2557 โดยเริ่มจากความร่วมมือไทยกับมองโกเลียเพื่อสนับสนุนพัฒนาการด้านประชาธิปไตยในเมียนมา ต่อมาระหว่างปี 2561 – 2563 ไทย เยอรมนี และมองโกเลียได้ร่วมจัดทำโครงการ “Sustainable Tourism and Sufficiency Economy” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 3 เมืองของมองโกเลีย ได้แก่ Bayankhongor, Selenge และ Uvs ซึ่งไทยกับเยอรมนีได้ร่วมจัดกิจกรรมต่าง ๆ บุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกิจการท่องเที่ยว ในหลากหลายสาขาในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของไทยทั้งเมืองหลักและเมืองรอง อาทิ สาขาท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การบริหารจัดการ home-stay รวมถึงการสร้างเครือข่ายหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวระหว่างกัน  

3) ความร่วมมืออื่น ๆ

โครงการศึกษาดูงานด้านฝนหลวง

        สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณา  โปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับมองโกเลียด้านการทำฝนหลวงตามคำขอของฝ่ายมองโกเลีย ตั้งแต่ปี 2557 โดยมีหน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรของไทย กับ กรมอุตุนิยมวิทยาและติดตามสิ่งแวดล้อมของมองโกเลีย ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทำฝนหลวงอย่างเป็นรูปธรรม และล่าสุดทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการจัดทำ Joint Action Programme for Technical Cooperation on Weather Modification เพื่อเป็นพื้นฐานของความร่วมมือด้านการดัดแปรสภาพอากาศอย่างครอบคลุมต่อไป

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนต้นแบบตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ-         พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

         สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำริริเริ่มโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนต้นแบบในมองโกเลีย ระหว่างที่ทรงเสด็จฯ เยือนมองโกเลียในปี 2552 โดยใช้ประสบการณ์จากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริฯ เป็นต้นแบบ โดยปัจจุบันได้ดำเนินการในโรงเรียน 5 แห่ง ใน 5 อำเภอของมองโกเลีย

ทุนฝึกอบรมนานาชาติประจำปี (Annual International Training Course – AITC)      

         ไทยได้ประกาศเวียนทุน AITC ซึ่งเป็นทุนแข่งขันที่ไทยให้กับประเทศกำลังพัฒนาต่าง ๆ มาฝึกอบรมที่ไทย โดยในระหว่างปี 2554-2561 ไทยได้อนุมติทุน AITC ให้แก่บุคลากรมองโกเลียรวม 28 ราย ในหลากหลายสาขา ได้แก่ เกษตร สาธารณสุข การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และการท่องเที่ยว

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ (Thai International Postgraduate Programme : TIPP)

        TIPP เป็นทุนแข่งขันที่ไทยประกาศให้กับประเทศกำลังพัฒนาต่าง ๆ มาศึกษาระดับปริญญาโทที่ไทย ในระหว่างปี 2554-2561 ไทยได้อนุมัติทุน TIPP ให้แก่บุคลากรชาวมองโกเลียเพื่อศึกษาต่อที่ไทยรวม 3 ทุนในสาขาพลังงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการภาครัฐ

 

สถานะ วันที่ 25 เม.ย. 2563

ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ 1

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ