คิวบา

คิวบา

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 เม.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4,015 view

สาธารณรัฐคิวบา (Republic of Cuba)

ข้อมูลทั่วไปความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ความตกลง (Agreement)

1) ความตกลงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการระหว่าง

    รัฐบาลไทยกับคิวบา ลงนามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2545

2) บันทึกความเข้าใจด้านสาธารณสุขและการวิจัยทางการแพทย์

    ไทย – คิวบา ลงนามเมื่อเดือนเมษายน 2561

วิธีการดำเนินงานความร่วมมือ (Modality)

1) ความร่วมมือทวิภาคี*

2) ความร่วมมือภายใต้กรอบ FEALAC

3) โครงการบัวแก้วสัมพันธ์

4) ความร่วมมือภายใต้ทุนฝึกอบรมนานาชาติ (AITC)

 

กรอบแผนงาน (Framework)

Action Plan ด้านสาธารณสุขและการวิจัยทางการแพทย์ ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข ไทย – คิวบา

รูปแบบความร่วมมือ (Form)
๑) โครงการความร่วมมือฯ  2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ทุนฝึกอบรมAITC/ทุนศึกษาTIPP) 3) ผู้เชี่ยวชาญ (แลกเปลี่ยน)

 

สถานะการดำเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ความร่วมมือ

รายละเอียด

1) ทวิภาคี

          - การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย – คิวบา ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2558 ณ กรุงฮาวานา ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะมีความร่วมมือทางวิชาการโดยจัดทำเป็นแผน 3 ปี ในสาขาต่างๆ ดังนี้

          1) สาขาเกษตร ฝ่ายคิวบาสนใจการพัฒนาการผลิตข้าวและคุณภาพอาหารแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ

          2) สาขาสาธารณสุข ฝ่ายไทยสนใจการผลิตเวชภัณฑ์ยาและวัคซีนของคิวบา โดยหน่วยงานด้านสาธารณสุขของไทยเสนอให้มีความร่วมมือด้านการผลิตและจำหน่ายวัคซีนและ Bio-material รวมทั้งการให้บริการหมอชุมชน (Family doctor) จากคิวบา

          3) สาขาการท่องเที่ยว ฝ่ายคิวบาต้องการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากมีปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

          4) สาขาพลังงาน ฝ่ายคิวบาสนใจด้านพลังงานทดแทน (Renewable energy) ทั้งชีวมวล (Biomass) และพลังงานน้ำ

 

          - อย่างไรก็ดี จนถึงปัจจุบันทั้งสองฝ่ายยังไม่มีการจัดทำแผนงานฯ ระยะ 3 ปี อย่างเป็นทางการ                    แต่ได้มีการผลักดันความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและสาธารณสุขดังนี้

         ด้านการท่องเที่ยว

  1. ฝ่ายไทยโดยกรมฯ ได้ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล จัด study visit ในลักษณะ Tailor-Made Programme ด้าน Medical Tourism ในชื่อ “Health and Medical Tourism of Thailand: Thainess and Development” ให้แก่ จนท. คิวบา จำนวน 5 ราย ระหว่างวันที่ 15 - 20 พฤษภาคม 2559 ที่ประเทศไทย
  2. ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันที่จะแลกเปลี่ยนทุนฝึกอบรมระยะสั้นสาขา Eco-tourism Management ในโอกาสฉลอง คสพ. 60 ปี เมื่อปี 2560 แต่ยังไม่ได้มีการดำเนินการ โดยฝ่ายไทยมีหนังสือถึง สอท.คิวบา/ปทท. ในการสนับสนุนทุนฝึกอบรมดังกล่าว แต่ยังไม่ได้มีการเจรจากันในรายละเอียดเพิ่มเติม

 

         ด้านสาธารณสุข

  1. กรมฯ ได้ส่งเสริม ครม. ด้านสาธารณสุข โดยการผลักดันให้มีการลงนามใน MOU ด้าน สธ. และการวิจัยทางการแพทย์ ไทย – คิวบา โดย รมว.สาธารณสุขไทยและคิวบา ได้ร่วมกันลงนาม เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ กรุงฮาวานา และเมื่อเดือนเมษายน 2563 กระทรวงสาธารณสุขของทั้งสองประเทศได้ให้ความเห็นชอบใน Action Plan ภายใต้ MOU ดังกล่าวแล้ว

 

2) ภายใต้เวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกา (Forum for East Asia - Latin America Cooperation - FEALAC)

     - สำหรับปี 2563 ประเทศไทยได้สนับสนุนหลักสูตรการฝึกอบรมประจำปี (AITC) โดยให้ priority แก่กลุ่มประเทศสมาชิก FEALAC 4 หลักสูตร ประกอบด้วย

       1) Modern Technology for Sustainable Agricultural Systems (MoTSAS)

           (12 - 28 พฤษภาคม 2563) รับสมัครถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

       2) Sustainable Community-based Eco-tourism Development (20 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน

           2563) รับสมัครถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

       3) Sufficiency Economy in Microfinance for SMEs Development (22 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม         

           2563) รับสมัครถึงวันที่ 1 เมษายน 2563

       4) Disaster Risk Management in Thailand (12 - 28 พฤษภาคม 2563) รับสมัครถึงวันที่

           1 พฤษภาคม 2563

 

     - นอกจากนี้ ประเทศไทยได้แจ้งต่อที่ประชุม FEALAC FMM (ระดับ รมว.กต.) ครั้งที่ 9 ณ สาธารณรัฐโดมินิกัน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ว่ากรมความร่วมมือฯ (TICA) ยินดีที่จะจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (10 – 14 วัน) ในหัวข้อ Sustainable Micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) ในรูปแบบ cost - sharing ให้กับประเทศสมาชิก FEALAC ในปี 2563 และปี 2564 (กรมฯ อยู่ระหว่าง จัดทำรายละเอียดหลักสูตร)

 

3) โครงการบัวแก้วสัมพันธ์ (Buakaew Roundtable International Programme)

     - กรมความร่วมมือฯ ได้จัดโครงการบัวแก้วสัมพันธ์ให้กับประเทศในภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งภูมิภาคลาติน  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ความคุ้นเคยและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายเพื่อจัดหาคู่ร่วมมือที่เหมาะสมในสาขาต่างๆ โดยปี 2558 กรมความร่วมมือฯ จัดโครงการบัวแก้วสัมพันธ์ในหัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียงและการปลูกพืชทดแทน” (Sufficiency Economy and Crop Substitution) ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 7 กันยายน 2558 และครั้งล่าสุด ได้จัดโครงการบัวแก้วสัมพันธ์    ในหัวข้อ “Sufficiency Economy and its application on Community-based Tourism and SMEs” ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 (ค.ศ. 2016) แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่คิวบาเข้าร่วมทั้ง 2 ครั้ง

 

 

* ความร่วมมือทวิภาคีกับกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาเป็น South – South Cooperation เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในสาขาที่ไทยและประเทศคู่ร่วมมือมีศักยภาพ    โดยทั้งสองฝ่ายตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมในลักษณะ Cost – Sharing โดยประเทศเจ้าภาพรับผิดชอบ Local cost และประเทศผู้ส่งรับผิดชอบ International cost

 

4) ความร่วมมือภายใต้ทุนฝึกอบรมนานาชาติประจำปี (AITC)

 

หลักสูตร

2015

2016

2017

2018

2019

1

Green Freight and Logistics Development

 

 

1

 

 

2

Food Security - Postharvest, Processing and Quality Assurance of Selected Agro-Industrial Products

 

 

 

1

 

3

Moving towards SDGs via Corporate Social Responsibility and Sufficiency Economy Philosophy

 

 

 

1

 

 

รวมทั้งสิ้น 3 คน ในรอบ 5 ปีหลังสุด

-

-

1

2

-


 

สถานะ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

 

ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ