จอร์เจีย

จอร์เจีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 เม.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4,258 view

สาธารณรัฐจอร์เจีย (Republic of Georgia)

ข้อมูลทั่วไปความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ความตกลง (Agreement)

ยังไม่มีความตกลงด้านความร่วมมือฯ ระหว่างกัน

 

วิธีการดำเนินงานความร่วมมือ (Modality)

1) ความร่วมมือทวิภาคี/ไตรภาคี

2) ความร่วมมือภายใต้ทุนฝึกอบรมนานาชาติ (AITC)

กรอบแผนงาน (Framework)

ยังไม่มีการจัดทำแผนงานด้านความร่วมมือฯ ระหว่างกัน

 

 

รูปแบบความร่วมมือ (Form)
๑) โครงการความร่วมมือฯ 

2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ทุนฝึกอบรมAITC/

ทุนศึกษาTIPP) 3) ผู้เชี่ยวชาญ (แลกเปลี่ยน)

สถานะการดำเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ความร่วมมือ

รายละเอียด

1) ทวิภาคี/ไตรภาคี

- ไทยและจอร์เจียยังไม่มีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันทั้งในกรอบทวิภาคีและไตรภาคี

- การพบหารือด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

  • เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 นาย George Sharvashidze รมช.กต. จอร์เจีย (เป็น 1 ใน 6 รมช.กต. จอร์เจีย ซึ่งรับผิดชอบงานด้านทวิภาคี) ได้พบหารือกับอธิบดีกรมความร่วมมือฯ ที่กระทรวงฯ เกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทย - จอร์เจีย
  • เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2561 นายอาชิล ซูลีอาชวีลี (Mr. Archil Dzuliashvili) เอกอัครราชทูตจอร์เจียประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี ซึ่งเข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๑ ได้พบหารือกับนายบรรงจงฯ รองอธิบดีกรมความร่วมมือฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ณ ห้องรับรอง กรมความร่วมมือฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ไทย – จอร์เจีย ระยะ 1 - 3 ปี รวมถึงเชิญผู้แทนกรมความร่วมมือเข้าร่วมการประชุม Political – consultations ไทย - จอร์เจีย ครั้งที่ 1
  • เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 การประชุม Political Consultation ไทย-จอร์เจีย ครั้งที่ 1. ฝ่ายไทยได้เสนอแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ไทย - จอร์เจีย (ระยะ 3 ปี) เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินโครงการความร่วมมือฯ ประกอบด้วย ความร่วมมือด้าน การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน การเกษตร การพัฒนาชุมชน และ SMEs
  1. การจัดทำแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ไทย – จอร์เจีย ตามสาขาที่จอร์เจียมีความสนใจและไทยมีศักยภาพ โดยจากทั้งสองการประชุมข้างต้น ทั้งสองฝ่ายเห็นควรจัดทำกรอบแผนงานความร่วมมือทางวิชาการระยะเวลา 3 ปี (2562 –2564) ไทย – จอร์เจีย (Framework of Development Cooperation programme between Thailand and Georgia 2019 – 2021) ประกอบด้วย ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาใน 3 สาขา ได้แก่
    • สาขาการเกษตร ได้แก่ การเปรรูปอาหาร (Food Processing) การป้องกันศัตรูพืช และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร (Smart Farm Technology)
    • สาขาการท่องเที่ยว ได้แก่ การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism) โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (Eco-Tourism)
    • สาขาการพัฒนาชุมชน ได้แก่ การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Sustainable Community Development Model) โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

3. ฝ่ายไทยได้เสนอการดำเนินโครงการความร่วมมือฯ ในรูปแบบไตรภาคีให้ฝ่ายจอร์เจียพิจารณาระหว่างการประชุม Political Consultation ไทย-จอร์เจีย ครั้งที่ 1 เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงประเทศคู่ร่วมมือ ได้มาก แต่เสียเงินทุนน้อยกว่า ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างมากในการดำเนินความร่วมมือในรูปแบบไตรภาคี อาทิ โครงการร่วมกับ JICA GIZ และ AGCI ในการให้ความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค ASEAN และแอฟริกา

 

2) ความร่วมมือภายใต้ทุนฝึกอบรมนานาชาติประจำปี (AITC)

 

หลักสูตร

2014

2015

2016

2017

2018

1

Towards Green Growth with Waste Utilisation

1

1

 

 

 

2

Antimicrobial Resistance and Foodborne Diseases Associated with Livestock: Mechanisms, Diagnosis and Control

1

 

 

 

 

3

Food Security Postharvest, Processing and Quality Assurance of Selected Agro-Industrial Products

 

2

1

 

2

4

Community Health Management and Empowerment to Promote Healthy Communities

 

1

 

 

 

5

Universal Health Coverage

 

2

 

 

 

6

Forest-based Eco-tourism Management in Thailand

 

 

 

1

 

7

Train the Trainer: Food Safety Management

 

 

 

1

 

8

Natural Disasters Management

 

 

 

1

 

9

Management of Antiretroviral Treatment and Long-Term Adherence to ART

 

 

 

1

 

10

Health Promotion and Health Care Management for Preschool Children

 

 

 

 

2

11

Modern Technology for Sustainable Agricultural Systems (MoTSAS)

 

 

 

 

2

12

Moving towards SDGs via Corporate Social Responsibility and Sufficiency Economy Philosophy

 

 

 

 

1

13

Sustainable Animal Production and Resource Management for Sustainable Agriculture and Food Safety

 

 

 

 

2

 

รวมทั้งสิ้น 22 ราย ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

2

6

1

4

9

 

สถานะ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

 

ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

                                                                                                             กระทรวงการต่างประเทศ