คอซอวอ

คอซอวอ

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 เม.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4,375 view

สาธารณรัฐคอซอวอ (Republic of Kosovo)

ข้อมูลทั่วไปความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ความตกลง (Agreement)

ยังไม่มีความตกลงด้านความร่วมมือฯ ระหว่างกัน

 

วิธีการดำเนินงานความร่วมมือ (Modality)

1) ความร่วมมือทวิภาคี/ไตรภาคี

2) ความร่วมมือภายใต้ทุนฝึกอบรมนานาชาติ (AITC)

กรอบแผนงาน (Framework)

ยังไม่มีการจัดทำแผนงานด้านความร่วมมือฯ ระหว่างกัน

 

 

รูปแบบความร่วมมือ (Form)
๑) โครงการความร่วมมือฯ 

2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ทุนฝึกอบรมAITC/

ทุนศึกษาTIPP) 3) ผู้เชี่ยวชาญ (แลกเปลี่ยน)

สถานะการดำเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ความร่วมมือ

รายละเอียด

1) ทวิภาคี/ไตรภาคี

          ไทยและคอซอวอยังไม่มีความร่วมมือทางวิชาการในกรอบทวิภาคีและไตรภาคี เนื่องจากคอซอวอยังไม่ใช่ประเทศ Key player ในภูมิภาคยุโรปตะวันออกของกระทรวงฯ อย่างไรก็ดี โดยที่คอซอวอเป็นประเทศที่อยู่ในระยะฟื้นฟูประเทศภายหลังสงครามและกำลังเดินหน้าพัฒนาประเทศในหลายสาขา อาทิ โครงสร้างพื้นฐาน การเกษตร ความมั่นคงทางอาหาร สาธารณสุข และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ กรมความร่วมมือฯ จึงสามารถใช้โอกาสนี้ ในการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาที่ประเทศไทยมีความรู้/ความเชี่ยวชาญและต้องการเผยแพร่ให้แก่คอซอวอได้ เช่น การเกษตร ความมั่นคงทางอาหาร และการพัฒนาด้าน SMEs

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

          คอซอวอได้รับการเลื่อนระดับให้อยู่ในกลุ่มประเทศ Upper middle income ตามรายงานของ World Bank list of economies (update ล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายน 2562) หากจะมีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศจะเป็นไปในรูปแบบของ cost - sharing basic

 

 

2) ความร่วมมือภายใต้ทุนฝึกอบรมนานาชาติประจำปี (AITC)

          ในปี 2560 กรมความร่วมมือฯ ได้มีการขยายขอบข่ายประเทศที่แจ้งเวียนทุนภายใต้หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจำปี (Annual International Training Courses – AITC) โดยคอซอวอเป็นหนึ่งในประเทศที่กรมความร่วมมือฯ  แจ้งเวียนทุนดังกล่าวให้เป็นปีแรก (2560) ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2560 – 2563 ยังไม่มีผู้รับทุนมีชาวคอซอวอได้รับทุนฝึกอบรม AITC จึงควรผลักดันให้ฝ่ายคอซอวอสมัครรับทุนเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นโอกาสในการเข้ารับการฝึกอบรม/เรียนรู้จากประเทศไทย

 

 

สถานะ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

 

ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ