โครงการพัฒนาโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว

โครงการพัฒนาโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว

27 เม.ย. 2563

258 view

โครงการพัฒนาโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว

(The Development Project for Bokeo Provincial Hospital, Bokeo Province, Laos PDR)

 

            โรงพยาบาลแขวงบ่อแก้วเป็น 1 ใน 3 ของโรงพยาบาลที่รัฐบาลไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศไทยให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว  โดยโครงการพัฒนาโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้วนี้ เป็น 1 ใน 150 โครงการที่ถูกคัดเลือกจากทั่วโลก และเป็น 1 ใน 3 ของโครงการของไทยที่ได้รับการได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ Good Practices in South-South and Triangular Cooperation for Sustainable Development Volume 2 ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวอย่างความร่วมมือใต้ – ใต้จากทั่วโลก ที่แบ่งตามการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยืน หนังสือดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ใน ๖ ภาษาทางการของ UN ด้วย

S__31432707

S__31432709

S__31432710

ความเป็นมาของโครงการ

            ในคราวประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2544  ณ จังหวัดขอนแก่น ฝ่ายลาวได้เสนอคำขอความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  ต่อมา ฝ่ายไทยได้ส่งคณะผู้แทนไทย ประกอบด้วย ผู้แทน สพร. วุฒิอาสาจากคลังสมอง และผู้แทน กระทรวงสาธารณสุข ไปหารือกับผู้แทนระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขของลาว ซึ่งคณะผู้แทนเห็นควรให้การสนับสนุนคำขอของฝ่ายลาว เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลเก่า (อายุกว่า 30 ปี) อาคารและอุปกรณ์การแพทย์บางชนิดเสื่อมสภาพ และไม่เพียงพอในการให้บริการ  ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงได้ให้การสนับสนุนการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ตึก OPD) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 หลัง รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาล โดยอาคารหลังแรกได้เปิดใช้บริการในปี 2551 

 

S__31424549

อาคารหลังเดิม

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (OPDโรงพยาบาลบ่อแก้ว รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ที่จำเป็น
  2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
  3. เพื่อช่วยให้ประชาชนในพื้นที่มีโรงพยาบาลที่มีคุณภาพในการรักษาผู้เจ็บป่วย อันเป็นการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมในทางอ้อม

 

หน่วยงานดำเนินงาน     ฝ่ายไทย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และกระทรวงสาธารณสุข

                               ฝ่ายลาว : กรมปิ่นปัว กระทรวงสาธารณสุข และแผนกสาธารณสุขแขวงบ่อแก้ว

 

ผลการดำเนินงานโครงการ

            1การก่อสร้างอาคาร

                1.1 การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ได้ตรวจรับงวดสุดท้าย (งวดที 8เมื่อ 6 มิถุนายน 2551

                1.2 การก่อสร้างเพิ่มเติม 6 รายการ ได้แก่ ได้แก่ เครื่องปั่นไฟฟ้าฉุกเฉิน ประตูทางเข้าออก รั้วตาข่ายถัก ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำฝนด้านหลังอาคาร หลังคาทางเดินเชื่อม และถนนคอนกรีต มีการตรวจรับงวดสุดท้าย (งวดที่ 3วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552  ทั้งนี้ ฝ่ายลาวได้เข้าไปใช้พื้นที่อาคารในเดือนกรกฎาคม 2552  และได้มีการส่งมอบในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเยือน สปป.ลาว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 โดยได้ส่งมอบอาคารผู้ป่วยนอกให้ นายทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว ณ กระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว

            2. การจัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 144 รายการ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยเป็นอุปกรณ์การแพทย์สำหรับห้องฉุกเฉิน ทันตกรรม ยานพาหนะ เอกซเรย์ อุลตราซาวนด์ ห้องตรวจโรค ห้องหู คอ จมูก  ห้องตรวจตา   เป็นต้น 

            3. การพัฒนาบุคลากร จำนวน 35 หลักสูตร สำหรับบุคลากรของโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว รวมจำนวน 59 คน โดยเป็นการจัดหลักสูตรโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี และ สถาบันพระบรมราชชนก

            4. การติดตามและประเมินผล ได้มีการติดตามผลการอบรม 1 ครั้ง เมื่อเดือนมกราคม 2551 และมีการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ 6 ครั้ง เพื่อให้แผนงานดำเนินการเสร็จตามเวลาที่กำหนด

 

S__45637689S__31424554 S__31424552 S__31424553 S__31424557 S__31424555 S__31424556

อาคารบ่อแก้วหลังที่ ๑

 

มูลค่าความร่วมมือ (2549-2553) 

 

งบประมาณ

1. แผนงานการก่อสร้าง

17,584,648

2. แผนงานการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 144 รายการ

8,130,221.07

3. แผนงานการพัฒนาบุคลากร จำนวน 35 หลักสูตร

7,623,149.07

4. แผนงานติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการ

755,658

5. อื่น ๆ

1,326,933

รวมงบประมาณ

35,420,609

 

สำหรับอาคารหลังที่ 2 นั้น ในคราวการประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย – ลาว ครั้งที่ 14 เมื่อเดือนธันวาคม 2551 ฝ่ายลาวได้เสนอคำขอรับการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน และเด็กเล็ก จำนวน 1 หลัง ที่โรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว  ซึ่ง สพร.ยินดีที่จะให้การสนับสนุนอาคารผู้ป่วยใน และเด็กเล็ก ขนาด 60 เตียง จำนวน 1 หลัง พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็น และการพัฒนาบุคลากร  โดยจะเป็นการก่อสร้างด้านหลังอาคารผู้ป่วยนอก

วัตถุประสงค์     เพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้วให้รองรับปริมาณและความต้องการของผู้รับบริการทางการแพทย์  และสาธารณสุขแม่และเด็กที่เพิ่มขึ้น  

 

แผนงานโครงการ 2 ปี (มกราคม 2558 – ธันวาคม 2559)

แผนงานที่ ๑

แผนการก่อสร้างอาคาร (วางศิลากฤษ์ 27 ตุลาคม 2558)

- อาคารผู้ป่วยในและแม่และเด็ก จำนวน ๑ หลัง

- อาคารทางเดินเชื่อม ๑ ชั้น จำนวน ๓๐ เมตร

- อาคารทางเดินเชื่อม ๒ ชั้น จำนวน ๒๔ เมตร

แผนงานที่ ๒

แผนการสนับสนุนอุปกรณ์/เครื่องมือทางการแพทย์

แผนงานที่ ๓

แผนงานพัฒนาบุคลากร

 

๑) การดูแลรักษาผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์

๒) การดูแลรักษาผู้ป่วยทางกุมารเวชศาสตร์และทารกแรกคลอด

๓) การดูแลรักษาผู้ป่วยทางภาวะวิกฤตฉุกเฉินในห้องฉุกเฉิน (ER) และหอผู้ป่วยหนัก (ICU)

 

S__45637698 S__45637691  S__45637698 S__45637694

อาคารผู้ป่วยใน และแม่และเด็ก (อาคารหลังที่ ๒)

 

ผลลัพธ์ของโครงการ

๑) ประชาชนของ สปป.ลาว โดยเฉพาะในแขวงบ่อแก้ว สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง และได้รับบริการที่มีคุณภาพและเป็นมาตรฐาน

๒) โรงพยาบาลแขวงบ่อแก้วจะได้รับการพัฒนาในการให้บริการแก่ผู้ป่วยในและในด้านแม่และเด็ก โดยมีความพร้อมทั้งในด้านอาคาร สถานที่ อุปกรณ์การแพทย์ และบุคลากรการแพทย์ที่สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างครบวงจร

๓) บุคลากรของโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้วมีความรู้ความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยในและแม่และเด็ก ปัจจุบันนอกจากโรงพยาบาลแห่งนี้ จะมีความพร้อมในการให้บริการประชาชนแขวงบ่อแก้วแล้วยังพร้อมที่จะให้บริการด้านสาธารณสุขที่เป็นผลมาการขยายตัวของเขตเศรษฐกิจของ สปป. ลาว อันเกิดจากใช้เส้นทางสัญจร R3A การเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ - บ่อแก้ว) เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศจาก Land Locked เป็นประเทศ Land Linked

 

 

ส่วนให้ฯ ๑
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
เมษายน 2563