COLOMBO PLAN

COLOMBO PLAN

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ส.ค. 2556

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 23,350 view

แผนโคลัมโบ (Colombo Plan)

ตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๔๙๓ โดยการริเริ่มของประเทศเครือจักรภพ ๗ ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเพื่อยกระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยมีสำนักงาน ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแผนโคลัมโบตั้งแต่ปี๒๔๙๗ ปัจจุบันแผนโคลัมโบ ประกอบด้วยสมาชิก ๒๖ ประเทศ ได้แก่ อัฟกานิสถาน ออสเตรเลีย บังกลาเทศ ภูฎาน บรูไน ฟิจิ อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ลาว มาเลเซีย มัลดีฟส์ มองโกเลีย พม่า เนปาล นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา ไทย เวียดนาม และสหรัฐฯ การดำเนินงานแผนโคลัมโบได้ปรับเปลี่ยนบทบาทโดยเน้นการประสานงาน และร่วมมือกับประเทศสมาชิก ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆรวมทั้งจัดฝึกอบรมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน ในด้านทรัพยากรมนุษย์และการเพิ่มทักษะให้แก่บุคลากรของประเทศสมาชิก