ความร่วมมือไตรภาคี

ความร่วมมือไตรภาคี

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ต.ค. 2556

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 4,815 view


ญี่ปุ่น

ปัจจุบันประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้น ความต้องการในเชิงวิชาการจากประเทศญี่ปุ่นลดน้อยลง และไทยมีศักยภาพที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ได้มากขึ้นจึงได้เริ่มดำเนินงานความร่วมมือแบบหุ้นส่วนกับญี่ปุ่นในแบบไตรภาคี ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ อาทิ การจัดหลักสูตรฝึกอบรมประเทศที่สาม (Third Country Training Programme – TCTP) ในประเทศไทยให้แก่ผู้รับทุนจากประเทศกำลังพัฒนาต่าง ๆ ในเอเชียและแอฟริกา โดยไทยและญี่ปุ่นร่วมกันสนับสนุนงบประมาณ และดำเนินการจัดการฝึกอบรมโดยหน่วยงานไทย มี จำนวนปีละ ๘ หลักสูตร ในสาขาสาธารณสุข ส่งเสริมการปลูกป่า การพัฒนาระบบไฟฟ้า การป้องกันการค้ามนุษย์และฟื้นฟูผู้ตกเป็นเหยื่อ การจัดการสิ่งแวดล้อม/ทรัพยากรน้ำ การแปรรูปอาหาร มาตรวิทยา สาธารณสุขในการป้องกันโรคมาลาเรีย และการป้องกัน HIV/AIDS

ความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น
 
ลำดับ ความร่วมมือไตรภาคี ความร่วมมือไตรภาคี ความร่วมมือไตรภาคี
   ๑. โครงการ Programme Concerning the Mitigation and Relief Efforts    
   ๒. โครงการ Non-Project Grant Aid (NPGA)    

 

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ไทย และฝรั่งเศสได้ลงนามแผนปฏิบัติการร่วมเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือ รวมถึงความร่วมมือไตรภาคีเพื่อการพัฒนาในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในเบื้องต้นทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันใน ๓ สาขา คือ กาศึกษา/อาชีวศึกษา เกษตร และสาธารณสุข (เน้น HIV/AIDS มาลาเรีย วัณโรค โรคติดต่ออื่น ๆ) และอาจรวมถึงการคมนาคม เทคโนโลยีดาวเทียม/อวกาศ ยาเสพติด สินเชื่อขนาดย่อม ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ได้มีการลงนามในแผนปฏิบัติการร่วมฯ ฉบับที่ ๒ (ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗) ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และกิจการยุโรปฝรั่งเศส

ความร่วมมือไทย-ฝรั่งเศส
 
ลำดับ ความร่วมมือไตรภาคี ความร่วมมือไตรภาคี ความร่วมมือไตรภาคี
       
       

 

เยอรมนี

ความร่วมมือไตรภาคีที่สองประเทศจะร่วมมือกันเพื่อให้ความร่วมมือแก่ประเทศที่สามโดยเน้นประเทศเพื่อนบ้านของไทย โดยได้มีการลงนามใน Memorandum of Understanding between the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand and the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany regarding Joint Development Cooperation with Third Countries through a “Partnership Programme” เพื่อดำเนินงานร่วมกันในลักษณะความเป็นหุ้นส่วน

ความร่วมมือไทย-เยอรมนี

ิดีโอเพิ่มเติมความร่วมมือ ไทย - เยอรมนี Click!

ลำดับ ความร่วมมือไตรภาคี
ไทย-เยอรมนี-สปป.ลาว
ความร่วมมือไตรภาคี
ไทย-เยอรมนี-กัมพูชา
ความร่วมมือไตรภาคี
ไทย-เยอรมนี-เวียดนาม
๑. Strengthening National Good Agicutural Practices(GAP) 
E-Book
Community-Managed Livelihood Improvement Project (Rural Sanitation Improvement and Hygiene Promotion Project) Advanced Technical Services for SME in Selected Industrial Sectors of Vietnam Project
๒. 2.1 Nam Xong Sub-River Basin Management Project
E- Book
Video

2.2 
Nam Xong Sub-River Basin Management Project (Discovery)-1
Video

2.3 Nam Xong Sub-River Basin Management Project (Discovery)-2 
Video
  Strengthening Cooperatives and
SMEs in Central Vietnamปัจจุบันเดนมาร์กได้ยุติการให้ความช่วยเหลือในกรอบทวิภาคีแก่ไทยแล้ว และทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันพัฒนารูปแบบความร่วมมือไปสู่ความร่วมมือแบบไตรภาคี (Trilateral Cooperation) เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ

 

ความร่วมมือไทย-เดนมาร์ก
 
ลำดับ ความร่วมมือไตรภาคี ความร่วมมือไตรภาคี ความร่วมมือไตรภาคี