TICA Thailand - SEP ep 3 : การศึกษาอย่างรับผิดชอบ กุญแจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

TICA Thailand - SEP ep 3 : การศึกษาอย่างรับผิดชอบ กุญแจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

19 ก.ค. 2564

35 view

เพราะ "คน" เป็น หัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นทุนพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศ รัฐบาลไทยจึงให้ความสำคัญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการให้ทุนศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ รวมทั้งโครงการพัฒนาด้านการศึกษาต่าง ๆ กับประเทศคู่ร่วมมือ รวมถึงแนวคิดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

219126651_1679919692200381_6774530734883055280_n

ติดตาม TICA Thailand - SEP ep 3 : การศึกษาอย่างรับผิดชอบ คือ กุญแจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วิดีโอประกอบ