TICA Thailand - SEP ep 5 : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชนยั่งยืนต้นแบบ

TICA Thailand - SEP ep 5 : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชนยั่งยืนต้นแบบ

2 ส.ค. 2564

301 view

“การพัฒนาชุมชนยั่งยืนต้นแบบ” เป็นหนึ่งในรูปแบบของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในโครงการความร่วมมือที่ดำเนินการในต่างประเทศ TICA ขอเชิญทุกท่านรับชมผลงานที่เป็นรูปธรรมของการพัฒนาชุมชนยั่งยืนต้นแบบในราชอาณาจักรภูฏาน ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ที่มีความแตกต่างในบริบท ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนเพื่อทำให้เกิดการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนด้วยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยยึดหลักแนวทางสำคัญในการดำเนินงานคือ “เข้าใจ” “เข้าถึง” และ “พัฒนา” ที่อาจกล่าวได้ว่าคือ..หัวใจของการพัฒนาชุมชนยั่งยืนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

228177425_1688824811309869_4305175182258331698_n

TICA Thailand -SEP ep 5 : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชนยั่งยืนต้นแบบ

วิดีโอประกอบ