โครงการด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

อยู่ในระหว่างการดำเนินการ