หนังสือและวารสาร

คู่มือปฏิบัติงานตาม_พ.ร.บ._ข้อมูลข่าวสาร_พ.ศ._2540_MFA_1
ตารางกำหนดอายุเอกสาร
แนวปฏิบัติในการอยู่เวรกระทรวงฯ 19 ม.ค.66
คู่มือแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
คู่มือการรักษาวินัยข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ
การทูตเพื่อการพัฒนาเส้นทางสู่ความยั่งยืน
Thailand's Development Diplomacy - The Road to Sustainability
A Legacy for All
Good Practices in South-South and Triangular Cooperation for Sustainable Development – Vol. 2 (2018)
Good Practices in South-South and Triangular Cooperation: Delivering on the Sustainable Development Goal on Good Health and Well-being - vol. 4 (2022)
Good Practices in South-South and Triangular Cooperation for Sustainable Development – Vol. 3 (2020)
คู่มือ อาสาสมัครเพื่อนไทย (FFT)