หนังสือและวารสาร

คู่มือ อาสาสมัครเพื่อนไทย (FFT)
คู่มือ การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ
Handbook on the Promotion of International Development Projects based on the Application of Sufficiency Economy Philosophy
South-South in Action – South-South Volunteering as a Driving Force for Development
South-South in Action - Sustainability in Thailand Experience for Developing Countries
Sufficiency Economy Philosophy Thailand's Path towards Sustainable Development Goals