Benin

Benin

21 เม.ย. 2563

1,285 view

สาธารณรัฐเบนิน (Republic of Benin)

ข้อมูลทั่วไปความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ความตกลง (Agreement)

ยังไม่มีความตกลงใด ๆ

กรอบแผนงาน (Framework)

ยังไม่มีการกำหนดกรอบแผนงานความร่วมมือฯ ระหว่างกัน

วิธีการดำเนินงานความร่วมมือ (Modality)

1) ความร่วมมือทวิภาคี (Bilateral)

2) ความร่วมมือภายใต้ทุนฝึกอบรมนานาชาติ (AITC)

รูปแบบความร่วมมือ (Form)

๑) โครงการความร่วมมือ  2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ทุนฝึกอบรมAITC/ทุนศึกษาTIPP) 3) อาสาสมัครเพื่อนไทย       

 

 

สถานะการดำเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ความร่วมมือ

รายละเอียด

1) ทวิภาคี

        - โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ สาธารณรัฐเบนิน

กิจกรรมที่ผ่านมาภายใต้โครงการฯ

1) กรมความร่วมมือฯ ส่งผู้เชี่ยวชาญจาก ศปร. ไปสำรวจพื้นที่เมือง Djakotomey (fact- finding) เบนิน  ระหว่าง 17-23 มิ.ย. 2561

2) การจัดการศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เจ้าหน้าที่เบนินที่เกี่ยวข้อง (เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเมือง Djakotomey) และผู้นำชุมชนเมือง Djakotomey จำนวน 5 คน ที่ประเทศไทย ระหว่าง 11-15 ก.พ. 2562

3) การส่งอาสาสมัครเพื่อนไทยซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรไปปฏิบัติงานในพื้นที่เมือง Djakotomey เป็นเวลา 1 ปี ระหว่าง 26 ต.ค. 2561-25 ต.ค.2562 (นายพุทธิภูมิ อาษานอก และนายปภังกร    โพธารส)

4) ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.-4 ก.ค. 2562 กรมความร่วมมือฯ และผู้เชี่ยวชาญ (ศปร.) เดินทางไปเบนิน เพื่อดำเนินกิจกรรม     ต่าง ๆ ภายใต้โครงการฯ ดังนี้

     - การคัดเลือกเกษตรกรตัวอย่าง SEP จำนวน 6 คน และการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรตัวอย่าง SEP เมือง Djakotomey จำนวน 6 คน ที่สำนักงานเทศบาลนคร Djakotomey เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2562

     - การจัดฝึกอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเทคนิกการเกษตรที่เมือง Djakotomey เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2562 โดยผู้เชี่ยวชาญ ศปร. และอาสาสมัครเพื่อนไทย โดยมีหัวข้อการอบรมได้แก่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ การเพาะเห็ดโคน/    การทำปุ๋ยออร์แกนิกโดยวัสดุในท้องถิ่น/ การทำยาฆ่าแมลงออร์แกนิกโดยวัสดุธรรมชาติ

     - การคัดเลือกพื้นที่สำหรับจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำเมือง Djakotomey

5) กรมความร่วมมือฯ ได้ส่งอาสาสมัครเพื่อนไทยรุ่นที่ 2 ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรและการแปรรูป ไปปฏิบัติงานในพื้นที่เมือง Djakotomey เป็นเวลา 1 ปี ระหว่าง 23 พ.ย. 2562-22 พ.ย. 2563 ได้แก่          นายพุทธิภูมิ อาษานอก (ขยายระยะเวลา) น.ส.นิตยาภรณ์ นิพัทณ์ศานต์ และ น.ส.สกุลกาญจณ์ ลิบลับ

การจัดตั้ง Community Learning Center by the Application of SEP เมือง Djakotomey

• คณะฯ ได้ทำการสำรวจพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตเมือง Djakotomey โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรของเกษตรกร SEP ตัวอย่าง 6 คน เพื่อดูความเหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์ฯ โดยคณะฯ เห็นว่า มีพื้นที่การเกษตร 2 แห่งที่เหมาะสมมากที่สุดในการจัดตั้งศูนย์ฯ ในลักษณะบ้านเกษตรกร SEP ตัวอย่าง ได้แก่ 1) พื้นที่การเกษตรของนาย Atto Leon ทำการเกษตรปลูกพืชไร่แบบผสมผสาน และ 2) พื้นที่การเกษตรของนาย Mahouna Tchiwanou ทำสวนผึ้งและปศุสัตว์ (แพะและแกะ)

• เมื่อวันที่ 1 ก.ค. และ 3 ก.ค. 2562 คณะฯ ได้ประชุมหารือกับนาย Kokou Dandji นายกเทศมนตรีเมือง Djakotomey นาย Mahouna Tchiwanou รองนายกเทศมนตรี และ Dr. Pascal Tchiwanou ผอ. สนง. การพัฒนาทางสังคมกระทรวงวางแผนและการพัฒนา ที่ สนง. เทศบาลเมือง Djakotomey โดยคณะฯ ได้แจ้งผลการคัดเลือกพื้นที่จัดตั้งศูนย์ฯ ซึ่งฝ่ายเบนินได้ยอมรับการตัดสินใจดังกล่าว  

 

2) ความร่วมมือภายใต้ทุนฝึกอบรม

 

ปี

ทุนฝึกอบรม (ทุน)

ทุนศึกษา (ทุน)

ทุนดูงาน (ทุน)

AITC

ทวิภาคี

TIPP

ทวิภาคี

2017

-

-

-

-

-

2018

1

-

-

-

-

2019

1

-

-

-

-

 

สถานะ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

 

ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ