ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ทวีปแอฟริกา

6.Africa

Info_graphic_โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในพื_page-0001

โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ในแอฟริกา

๑. แอฟริกาตะวันออก

    ๑.๑ เซเซลส์

          โครงการความร่วมมือด้านพฤกษศาสตร์ (จะดำเนินโครงการต่อยอด)

          แรกเริ่มเป็นกิจกรรมต่อยอดจากโครงการจัดตั้ง Thai Corner ในสวนพฤกษศาสตร์เซเซลส์ของ สอท. ณ กรุงไนโรบี ในปี ๒๕๕๖ ได้แก่ การสนับสนุนการจัดแสดงพันธุ์กลุ่มกล้วยไม้ เฟิร์นและพืชเขตร้อนในสวนพฤกษศาสตร์ฯ การจัดตั้งห้องปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและมอบวัสดุอุปกรณ์ และต่อมาได้ดำเนินการในลักษณะกิจกรรมตามคำขอของเซเซลส์ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒ เน้นด้านการฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ส่วนพฤกษศาสตร์เซเซลส์ อาทิ การดูงานด้านพฤกษศาสตร์กับการจัดการทรัพยากชายฝั่งทและ และบริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์ สถานะล่าสุด ไทยพร้อมพิจารณาดำเนินโครงการต่อ โดยอยู่ระหว่างรอรับข้อเสนอโครงการอย่างเป็นทางการจากเซเซลส์ โดยเบื้องต้น ฝ่ายไทยเล็งเห็นประโยชน์ด้านการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านพฤกษศาสตร์ต่อไป โดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าวแฝด (coco de mer) ซี่งไม่ใช่พันธุ์มะพร้าวท้องถิ่นของไทย และเป็นประโยชน์ต่อภาคเอกชนไทยในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในอนาคต เช่น ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม นอกจากนี้ กรมความร่วมมือฯ ขอให้ฝ่ายเซเชลส์ยืนยันความพร้อมที่จะร่วมโครงการฯ โดยเฉพาะความพร้อมที่จะร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย (cost-sharing) เนื่องจากเป็นประเทศอยู่ในกลุ่ม high-income โดยขอให้มีหนังสือแจ้งตอบเป็นทางการ

     ๑.๒ เคนยา

           โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระหว่างไทย – เคนยา (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

           ดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว อาทิ การนำผู้บริหารระดับสูง ระดับกลางและระดับปฏิบัติการของเคนยาดูงานในไทย โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเคนยา และผู้บริหารระดับกลาง ได้เข้าศึกษาดูงานด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ไทย ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๓๐ ส.ค  ๒๕๖๒  การส่งผู้เชี่ยวชาญไทยไปให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเคนยา/ การให้ทุนฝึกอบรมระยะสั้นแก่บุคลากรเคนยา สถานะล่าสุด ยังคงเหลือกิจกรรมภายใต้โครงการ ดังนี้ (๑) การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ๓ ทุน ในหลักสูตร Health Technology Assessment (จะดำเนินการในปี ๒๕๖๔) และส่งผู้เชี่ยวชาญไทยไปปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนระบบ UHC ในเคนยา (จะดำเนินการภายในปี ๒๕๖๕)

      ๑.๓ บุรุนดี

             โครงการจัดตั้งโรงงานขาเทียมให้แก่บุรุนดี (ดำเนินการแล้วเสร็จ)

             ดำเนินการระหว่างปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔  กรมความร่วมมือฯ ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดำเนินโครงการจัดตั้งโรงงานขาเทียมให้แก่บุรุนดี โดยมีจัดการฝึกอบรมการทำขาเทียมให้แก่ จนท.กห.และทหารผ่านศึกบุรุนดี/ จัดการดูงานด้านขาเทียมและการฝึกอาชีพ/ จัดซื้อเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการทำขาเทียมและจัดส่งให้แก่บุรุนดีรวม ๕๐๐ ขา/ จัดส่งผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิขาเทียมฯ ไปติดตั้งเครื่องมือและให้คำแนะนำในช่วงแรกของการดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ

      ๑.๔ โมซัมบิก (ดำเนินการแล้วเสร็จ)

            ๑.๔.๑ โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (ดำเนินการแล้วเสร็จ)

                      กรมความร่วมมือฯ ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการ รว.ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ ใน ๓ ตำบลในโมซัมบิก โดยมีการจัดตั้งศูนย์เพาะพันธุ์ปลานิลไทย – โมซัมบิก และก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ จนท.รัฐระดับท้องถิ่น และส่งอาสาสมัครไปปฏิบัติงานในพื้นที่ (ด้านการเพาะเลี้ยงปลา/ ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน/ เพาะปลูกข้าว)

            ๑.๔.๒ โครงการเพาะเลี้ยงปลานิลแดง (ดำเนินการแล้วเสร็จ)

                   ดำเนินการระหว่างปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ โดยกรมความร่วมมือฯ จัดส่งผู้เชี่ยวชาญไปให้คำแนะนำในการเพาะเลี้ยงปลานิลแดง จัดส่งพันธุ์ปลานิลแดงขนาดเล็กและลูกปลาขนาดกลาง รวมถึงจัดสรรทุนศึกษาระดับ ป.โทด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  

๒. แอฟริกาตะวันตก

          ๒.๑ เซเนกัล

                ๒.๑.๑ โครงการจัดตั้งโรงเพาะพันธุ์ปลานิล (ดำเนินการแล้วเสร็จ และ สอท.ประสงค์ต่อยอดโครงการ)

                       กรมความร่วมมือฯ ได้ให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับ Agence Nationale del’Aquaculture (ANA) ของเซเนกัล มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งโรงเพาะพันธุ์ปลานิลในเซเนกัล รวมถึงการฝึกอบรมด้านการผลิตอาหารปลาและอนุบาลสัตว์น้ำ พื้นที่ดำเนินโครงการที่เมือง Ricard Tolls ฝ่ายไทยได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญจากกรมประมงไปสำรวจพื้นที่/วางแผนการดำเนินโครงการ ได้แก่ (๑) การปรับปรุงอาคารสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (๒) การก่อสร้างบ่อพักน้ำเพื่อการระบายน้ำในโรงฟัก (๓) ปรับปรุงอาหคารและห้องปฏิบัติการ (๔) การติดตั้งวัสดุอุปกรณ์และมอบลูกพันธุ์ปลานิล จำนวน ๒,๐๐๐ ตัว ให้แก่เซเนกัล สถานะล่าสุด สอท.ประสงค์ต่อยอดโครงการและกรมความร่วมมือฯ อยู่ระหว่างการพิจารณา

      ๒.๑.๒ โครงการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (ดำเนินการแล้วเสร็จ และ สอท.ประสงค์ต่อยอด

โครงการ)

     กรมความร่วมมือระหว่างประเทศสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ผชช.ไปติดตั้งโรงอบแห้ง

พลังงานแสงอาทิตย์ ณ โบสถ์ St. Benoit de Keur Moussa ซึ่งมีการดำเนินการด้านการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งส่ง ผชช.ไปดำเนินการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น การบำรุงรักษาโรงอบ การอบแห้งผลไม้ชนิดต่าง ๆ การบรรจุหีบห่อ เป็นต้น สถานะล่าสุด สอท. ณ กรุงเซเนกัล ประสงค์ดำเนินการต่อยอดโครงการ โดยกรมความร่วมมือฯ เห็นควรให้มีการ engage ภาครัฐเซเนกัลเข้าร่วมด้วย (เดิมเป็นโครงการที่โบสถ์) และออกแบบโครงการให้เกิดความยั่งยืน

     ๒.๑.๓ โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตขาเทียมในเซเนกัล ระยะที่ ๒ (อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนิน

โครงการ)

    กรมความร่วมมือฯ ได้สนับสนุนโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตขาเทียม  ตามคำขอของ สอท.

กรุงดาการ์ เพื่อฉลองครบรอบ ๓๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเซเนกัล ในปี ๒๕๕๕ โดยร่วมกับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ อาทิ การจัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การให้ทุนศึกษาต่อระดับ ป.ตรี และจัดหาอุปกรณ์การผลิดขาเทียม ๕๐๐ ชุด การส่งผู้เชี่ยวชาญไปติดตั้งอุปกรณ์ผลิตขาเทียม สถานะล่าสุด สอท.ประสงค์ต่อยอดโครงการ โดยดำเนินการระหว่างปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ในพื้นที่เดิม ได้แก่ รพ.ทหาร Ouakam กรุงดาการ์ โดยฝ่ายเซเนกัลประสงค์ขอรับเครื่องจักรผลิตขาเทียมชุดใหม่ทดแทนชุดเดิมที่ทรุดโทรม และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และเมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔ กรมความร่วมมือฯ ได้หารือกับฝ่ายเซเนกัลและ สอท. ณ กรุงดาการ์ เห็นพ้องจะเริ่มดำเนินกิจกรรมแรก คือ การจัดหาอุปกรณ์ และจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในเดือน ก.ค. ๒๕๖๔

      ๒.๑.๔ โครงการหมู่บ้านนำร่องต้านมาลาเรียในเซเนกัล (ดำเนินการแล้วเสร็จ)

                       กรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินโครงการหมู่บ้านนำร่องต้านมาลาเรียในสาธารณรัฐเซเนกัล ตามคำขอของเซเนกัล มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันโรคมาลาเรียโดยการกำจัดไข่ยุงและลูกน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ และได้มีการดำเนินการ ดังนี้ การสำรวจพื้นที่และเก็บข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานโครงการเมื่อปี ๒๕๕๓ การส่ง ผชช.ไปจัดการฝึกอบรมด้านการป้องกันมาลาเรียให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และชาวบ้านในหมู่บ้าน ๓ แห่ง ในปี ๒๕๕๕

               ๒.๑.๕ โครงการพัฒนาชุมชนยั่งยืนต้นแบบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิด Smallholder Horticulture Empowerment and Promotion (SHEP) ภายใต้กรอบ ครม.ไตรภาคี ไทย-ญี่ปุ่น-เซเนกัล (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

                        เป็นความร่วมมือไตรภาคีระหว่างไทย – ญีปุ่น (JICA) – เซเนกัล เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ทำการคัดเลือกหมู่บ้าน Lompoul เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการผลิตผลิตผลทางการเกษตร (บนหลัก SEP) และพัฒนาเป็นชุมชนเกษตรยั่งยืน โดย ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนเป็นหน่วยดำเนินงาน และกรมพัฒนาชุมชนเป็นที่ปรึกษาโครงการ สถานะล่าสุด กรมความร่วมมือฯ JICA และ ผชช.ได้หารือถึงแนวทางในการสอดประสานระหว่างแนวคิด SEP กับ SHEP และการนำไปประยุกต์ใช้ในเซเนกัลในเบื้องต้นแล้ว

    ๒.๒ เบนิน

          โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ สาธารณรัฐเบนิน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

          โครงการมีระยะเวลาตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) กรมความร่วมมือฯ ดำเนินการร่วมกับ ศปร. และฝ่ายเบนิน โดยได้คัดเลือกเมือง Djakotomey เป็นพื้นที่ดำเนินการ กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว ได้แก่ การส่งผู้เชี่ยวชาญไปสำรวจพื้นที่ การจัดฝึกอบรมด้าน SEP  อาทิ ด้านการเพาะเห็ดโคน การทำปุ๋ยออร์แกนิก การทำเกษตรผสมผสาน การคัดเลือกเกษตรกรตัวอย่าง และการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน รวมถึงการส่งอาสาสมัครไปปฏิบัติงานในพื้นที่ สถานะล่าสุด สืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 กรมความร่วมมือฯ จึงเรียกอาสาสมัครกลับ และยังเหลือกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ ได้แก่ การอบรมด้านการแปรรูปอาหาร การขุดบ่อน้ำบาดาล การติดตั้งแผงโซลาร์เซลสในฟาร์มของเกษตรกร และการจัดพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ อย่างเป็นทางการ

๓. แอฟริกาเหนือ

          ๓.๑ อียิปต์

                โครงการปะการังเทียมในทะเลแดง (ดำเนินการแล้วเสร็จ)

                 ในปี ๒๕๕๒ กรมความร่วมมือฯ ได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญจากกรมประมงไปสำรวจพื้นที่และเก็บข้อมูล ณ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ และในปีถัดมาได้เชิญผู้บริหารระดับสูงของ General Authority of Fish Resources Development (GAFRD) และคณะเข้าศึกษาดูงานด้านการทำปะการังเทียมที่ไทย โดยมีการเสนอแนะให้ใช้ปะการังเทียมรูปแบบของ SCG ซึ่งทำด้วยท่อพีวีซี

           ๓.๒ โมร็อกโก

                  โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในโมร็อกโกโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโรงอบแห้งพลังแสงอาทิตย์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

                  กรมความร่วมมือฯ ร่วมกับ ม.ศิลปากรดำเนินโครงการระหว่างปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ พื้นที่โครงการเป็นชุมชนห่างจากเมืองการ์ราเกชประมาณ ๗๐ กม. โดยกิจกรรมจะประกอบด้วย การติดตั้งโรงอบแห้งฯ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของไทย และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรท้องถิ่น (เทคโนโลยีโรงอบแห้งฯ เทคนิคการอบผลไม้ท้องถิ่น) การแนะนำเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตจากโรงอบแห้งฯ รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีในพื้นที่อื่น ๆ การพัฒนาเกษตรกรตัวอย่าง ผ่านการศึกษาดูงานที่ไทยและฝึกอบรม สถานะล่าสุด ฝ่ายไทยกับฝ่ายโมร๊อกโกได้จัด กปช. Project Steering Committee ครั้งที่ ๑ (๑๐ พ.ย. ๖๓) โดยได้ข้อสรุปว่าจะส่งชิ้นส่วนโรงอบแห้งฯ ไปยังโมร็อกโกช่วงไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔ โดยผู้แทน ม.ศิลปากรจะไปติดตั้ง แต่หากสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยก็จะพิจารณาใหฝ่ายโมร็อกโกดำเนินการติดตั้งผ่านการแนะนำจาก ผชช.ไทยทางออนไลน์

๔. แอฟริกาใต้

          ๔.๑ เลโซโท

                โครงการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ราชอาณาจักรเลโซโท ระยะที่(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

                กรมความร่วมมือฯ ร่วมกับ สนง.กปร.ดำเนินการ รว.ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว ได้แก่ จัดทำแปลงสาธิตการเกษตรอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การคัดเลือกเกษตรกรตัวอย่าง การส่ง ผชช.ด้านการจัดการที่ดินและพืชสวนไปให้คำแนะนำ การจัดส่งอาสาสมัครไปปฏิบัติงานในพื้นที่ สถานะล่าสุด ฝ่ายไทยกับเลโซโทจะจัด กปช. Project Steering Committee (PSC) เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการต่อไป

เลโซโท

22 ก.ย. 2564

โมซัมบิก

22 พ.ค. 2564

เซเนกัล

11 พ.ค. 2564

โมร็อกโก

21 เม.ย. 2563

เคนยา

21 เม.ย. 2563

เบนิน

21 เม.ย. 2563