Kenya

Kenya

21 เม.ย. 2563

1,314 view

สาธารณรัฐเคนยา (Republic of Kenya)

ข้อมูลทั่วไปความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ความตกลง (Agreement)

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงสาธารณสุขเคนยา 

กรอบแผนงาน (Framework)

แผนงานเพื่อการพัฒนาไทยไทย-เคนยา (3 ปี)

วิธีการดำเนินงานความร่วมมือ (Modality)

1) ความร่วมมือทวิภาคี (Bilateral)

2) ความร่วมมือไตรภาคี (Trilateral)

3) ความร่วมมือภายใต้ทุน AITC และทุน TIPP   

รูปแบบความร่วมมือ (Form)

๑) โครงการความร่วมมือทวิภาคี 2)โครงการความร่วมมือไตรภาคี  3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ทุนฝึกอบรมAITC/ทุนศึกษาTIPP)

 

 

สถานะการดำเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ความร่วมมือ

รายละเอียด

1) ทวิภาคี

        - โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระหว่างไทย-เคนยา ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

1) การนำผู้บริหารระดับสูงของเคนยาดูงานในไทย

2) การนำผู้บริหารระดับกลางและระดับปฏิบัติการของเคนยาดูงานในไทย

3) การส่งผู้เชี่ยวชาญไทยไปให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเคนยา

4) การให้ทุนฝึกอบรมระยะสั้นแก่บุคลากรเคนยา

5) การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแก่บุคลากรเคนยา

โดยกรมความร่วมมือฯ ร่วมกับ สพสช. ได้จัดการอบรมให้แก่ผู้ได้รับทุนอบรมระยะสั้นจาก ก.สธ. เคนยาภายใต้โครงการฯ ในหัวข้อ Thai Universal Health Coverage (UHC) in Action ระหว่างวันที่ 19-30 ส.ค. 2562 (ตามข้อ 4) และการนำผู้บริหารระดับสูงของ ก.สธ. เคนยา (ปลัด ก.สธ.เคนยา) และผู้บริหารระดับกลาง ดูงานและเข้าร่วมหลักสูตรฯ ข้างต้น ระหว่างวันที่ 19-30 ส.ค. 2562 (ตามข้อ 1 และข้อ 2)

    

2) ไตรภาคี

 

        - กรอบความร่วมมือ TICAD III

1) กรมความร่วมมือระหว่างประเทศและ JICA ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) จัดการฝึกอบรมด้าน Rice Production ให้แก่กลุ่มประเทศแอฟริกาที่เป็นสมาชิก CARD เป็นเวลา 3 ปี (2014-2016) เพื่อเพิ่มการผลิตข้าวในแอฟริกา และแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านอาหารและบรรเทาความยากจนตามเป้าหมายของ CARD โดยได้จัดการศึกษาดูงานระดับนโยบาย (1 สัปดาห์) พร้อมทั้งการฝึกอบรม Training of Trainer หลักสูตร Promotion of Mechanization in Rice Sector for CARD Countries สำหรับเจ้าหน้าที่ (4 สัปดาห์) ไปแล้ว 2 ครั้ง

-           กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส 4 ประเทศ ได้แก่ บูร์กินาฟาโซ โกตติวัวร์ เซเนกัล และโตโก รวม 17 คน ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. – 11 ก.ค. 2014

-           กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ 7 ประเทศ ได้แก่ เอธิโอเปีย แกมเบีย เคนยา โมซัมบิก ไนจีเรีย แทนซาเนีย และยูกันดา รวม 26 คน ระหว่างวันที่ 16 ก.พ. – 12 มี.ค. 2015

2) อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและคณะได้เดินทางไปติดตามประเมินผลการจัดฝึกอบรมด้านการเพิ่มผลผลิตข้าว (CARD) ณ สาธารณรัฐเคนยา ระหว่างวันที่ 2 – 3 พ.ค. 2017 และได้พบหารือกับที่ปรึกษา รมว.กระทรวงเกษตร ปศุสัตว์และประมง และอธิบดีกรม Asia and Australasia ของเคนยา โดยฝ่ายไทยได้เสนอโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้ SEP ให้ฝ่ายเคนยาพิจารณา ซึ่งอาจดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบของอดีตผู้รับทุน CARD ที่เมืองคีซูมูและเมืองมเว โดยจะร่วมมือในกรอบทวิภาคีก่อน และอาจขยายเป็นความร่วมมือไตรภาคีต่อไป

  

 

ความร่วมมือภายใต้ทุนฝึกอบรม

ปี

ทุนฝึกอบรม (ทุน)

ทุนศึกษา (ทุน)

ทุนดูงาน (ทุน)

AITC

ทวิภาคี

TIPP

ทวิภาคี

2017

8

4

8

-

-

2018

9

2

-

-

-

2019

11

-

1

-

-

 

 

สถานะ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

 

ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ