Morocco

Morocco

21 เม.ย. 2563

1,286 view

ราชอาณาจักรโมร็อกโก (Kingdom of Morocco)

ข้อมูลทั่วไปความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ความตกลง (Agreement)

บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโกว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ

กรอบแผนงาน (Framework)

ไม่มี

วิธีการดำเนินงานความร่วมมือ (Modality)

1) ความร่วมมือทวิภาคี (Bilateral)

2) ความร่วมมือภายใต้ทุน AITC

รูปแบบความร่วมมือ (Form)

๑) โครงการความร่วมมือ  2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ทุนฝึกอบรมAITC)

 

 

สถานะการดำเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ความร่วมมือ

รายละเอียด

1) ทวิภาคี

        - โครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับโมร็อกโกเพื่อก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  โดยมีความคืบหน้า ดังนี้

1) กรมฯ เห็นควรสนับสนุนโครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับโมร็อกโกเพื่อก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ตามที่ สอท. ณ กรุงราบัตได้เสนอมา โดยกรมฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ ตามที่ระบุไว้ภายใต้ MOU ว่าด้วยความร่วมมือวิชาการระหว่างไทย-โมร็อกโก ซึ่งลงนามเมื่อปี 2558 

2) สอท. ณ กรุงราบัต แจ้งว่า ในขณะนี้โมร็อกโกยังไม่สามารถหาหน่วยงานคู่ภาคีของโมร็อกโกคู่กับกรมฯ สำหรับร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการฯ ได้ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ที่ผ่านมาการดำเนินโครงการฯ ยังไม่สามารถเริ่มได้  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย Cadi Ayyad มีความเห็นด้วยว่า ควรจัดทำ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัย Cadi Ayyad และมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้แล้วเสร็จเสียก่อนที่จะสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้

3) กรมฯ ได้สนับสนุนการเดินทางของ ศาสตราจารย์ ดร. เสริม จันทร์ฉาย และ ผศ. ดร. ประสาน ปานแก้ว อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเป็น ผชช. ด้านการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไปบรรยายในการสัมมนาของภูมิภาคมาเกร็บทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการอบแห้ง (Séminare Maghrébin sur les Sciences et les Technologies de Séchage) ที่โมร็อกโก ระหว่างวันที่ 14-16 พ.ย. 2562 ตามคำเชิญของมหาวิทยาลัย Cadi Ayyad และเห็นว่า การเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าวของนักวิชาการไทยจะมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับโมร็อกโกเพื่อก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โดยจะเป็นโอกาสให้ผู้แทนของมหาวิทยาลัยทั้งสองได้มีโอกาสเจรจาเกี่ยวกับการจัดทำ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสอง

4) เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2563 กรมฯ ได้มีโทรเลขถึง สอท. ณ กรุงราบัต ขอให้ปรับและนำส่งใหม่ข้อเสนอโครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับโมร็อกโกเพื่อก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้โครงการฯ ซึ่งในปัจจุบันมีลักษณะเป็น activity-based สามารถมี impact ที่จะเชื่อมไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในโมร็อกโกได้

 

        - การอบรมหลักสูตร SMEs ให้แก่ภูมิภาคแอฟริกา

1) กรมความร่วมมือฯ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร SMEs ให้แก่ภูมิภาคแอฟริกา ระหว่างวันที่ 6 – 17 ก.ค. 2015 มีผู้แทนจากโมร็อกโกเข้าร่วม 1 คน

2) กรมความร่วมมือฯ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร SMEs ให้แก่ภูมิภาคแอฟริกา ระหว่างวันที่ 17 – 28 ก.ค. 2017 มีผู้แทนจากโมร็อกโกเข้าร่วม 2 คน

 

 

ความร่วมมือภายใต้ทุนฝึกอบรม

ปี

ทุนฝึกอบรม (ทุน)

ทุนศึกษา (ทุน)

ทุนดูงาน (ทุน)

AITC

ทวิภาคี

TIPP

ทวิภาคี

2017

8

2

-

-

-

2018

9

-

-

-

-

2019

10

-

-

-

-

 

สถานะ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

 

ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

                                                                              กระทรวงการต่างประเทศ