อาร์เจนตินา

อาร์เจนตินา

21 เม.ย. 2563

2,031 view

สาธารณรัฐอาร์เจนตินา (Argentina Republic)

ข้อมูลทั่วไปความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ความตกลง (Agreement)

1) ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ

    (ลงนามเมื่อ 20 ตุลาคม 2524) (ค.ศ. 1981)        

2) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา

    (ลงนามเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2552) (ค.ศ. ๒๐09)

กรอบแผนงาน (Framework)

แผนงานความร่วมมือฯ ไทย - อาร์เจนตินา ระยะ 3 ปี
(ค.ศ. 2020 – 2022)

วิธีการดำเนินงานความร่วมมือ (Modality)

1) ความร่วมมือทวิภาคี (Bilateral)

2) ความร่วมมือไตรภาคี (Trilateral)

3) ความร่วมมือภายใต้กรอบ FEALAC

4) ความร่วมมือภายใต้ทุนฝึกอบรมนานาชาติ (AITC)

รูปแบบความร่วมมือ (Form)

๑) โครงการความร่วมมือฯ  2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ทุนฝึกอบรมAITC/ทุนศึกษาTIPP) 3) ผู้เชี่ยวชาญ (แลกเปลี่ยน)

 

สถานะการดำเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ความร่วมมือ

รายละเอียด

1) ทวิภาคี

        - ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – อาร์เจนตินา มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การลงนาม MOU ครม.ทางวิชาการ ล่าสุดเมื่อเดือน พ.ย. 2562 สอท. อาร์เจนตินา/ปทท. ได้พบหารือกับผู้แทนกรมความร่วมมือฯ เพื่อเสนอจัดทำร่างแผนงานความร่วมมือฯ ระยะ 3 ปี ไทยอาร์เจนตินา ปี 2020 – 2022 เนื่องจากแผนงานฯ ล่าสุดหมดอายุแล้ว โดยในเบื้องต้นทั้งสองฝ่ายประสงค์จะให้มีการดำเนินความร่วมมือด้านการเกษตร และนิติวิทยาศาสตร์ต่อไป (เป็นสาขาที่มีความ active ระหว่างกันมาโดยตลอด) รวมทั้งมีการเสนอสาขาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบไตรภาคีเป็นสาขาใหม่ในแผนงานความร่วมมือ

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 

        -  สำหรับการประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ไทย – อาร์เจนตินา ในหลักการแล้วจะมีการสลับกันจัดประชุมทางวิชาการทุกๆ 2 ปี โดยการประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย – อาร์เจนตินา (Planning Committee Meeting on Technical Cooperation) ที่เกิดขึ้นล่าสุดคือ ครั้งที่ ๔ ณ San Martín Palace      กรุงบัวโนสไอเรส เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๐ จัดโดย General Direction for International Cooperation  (DGCIN) สำหรับการประชุมฯ ครั้งที่ 5 จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในปี 2563 โดยฝ่ายไทยอยู่ระหว่างพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสม

 

2) ไตรภาคี

        - ในปี 2563 TICA สนับสนุนให้ทั้งสองฝ่ายดำเนินกิจกรรมไตรภาคีเพื่อสนับสนุนความร่วมมือ S-S-S

ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะใน LAC และ ASEAN โดยฝ่ายไทยขอเสนอการจัด Workshop ไตรภาคีด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้แก่กลุ่ม LAC         ที่อาร์เจนตินา เนื่องจากจากการเก็บข้อมูล TICA พบว่า LAC ประสงค์จะเรียนรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวจากประเทศไทยมากที่สุด

 

3) ภายใต้เวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกา (Forum for East Asia - Latin America Cooperation - FEALAC)

        - สำหรับปี 2563 ประเทศไทยได้สนับสนุนหลักสูตรการฝึกอบรมประจำปี (AITC) โดยให้ priority แก่กลุ่มประเทศสมาชิก FEALAC 4 หลักสูตร ประกอบด้วย

       1) Modern Technology for Sustainable Agricultural Systems (MoTSAS)

       2) Sustainable Community-based Eco-tourism Development

       3) Sufficiency Economy in Microfinance for SMEs Development

       4) Disaster Risk Management in Thailand

 

      - นอกจากนี้ ประเทศไทยได้แจ้งต่อที่ประชุม FEALAC FMM (ระดับ รมว.กต.) ครั้งที่ 9 ณ สาธารณรัฐโดมินิกัน เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2562 ว่า กรมความร่วมมือฯ (TICA) ยินดีที่จะจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (10 – 14 วัน) ในหัวข้อ Sustainable Micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs)                 ในรูปแบบ cost - sharing ให้กับประเทศสมาชิก FEALAC ในปี 2563 และปี 2564

 

4) ความร่วมมือภายใต้ทุนฝึกอบรมนานาชาติ (AITC)

 

หลักสูตร

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

Global Warming Mitigation and Adaption by Balancing Sustainable Energy Management

1

1

 

 

 

 

2

Modern Technology for Sustainable Agricultural Systems

(MoTAS)

 

1

 

 

 

1

3

Towards Green Growth with Waste Utilisation

 

1

1

 

 

 

4

Waste Management and Wastewater Treatment for Sustainability

 

 

 

1

 

 

5

R&D in Postharvest and Processing Technology for Food Security

 

 

 

1

 

1

6

International Training on Towards Low Carbon Society via Holistic Environmental Engineering Approach

 

 

 

 

 

7

International Training on Forest-based Eco-tourism Management in Thailand

 

 

 

 

 

8

Forest-based Ecotourism Management I Thailand

 

 

 

 

 

1

9

Tropical Medicine, Community Health Care and Research

 

 

 

 

 

1

10

Sufficiency Economy Philosophy towards a Sustainable Development

 

 

 

 

 

1

11

Postharvest Technology of Fruit and Vegetable Crops for Developing Countries

 

 

 

 

 

1

12

Promoting Livelihood and Food Security through Diversified Farming Practices using Integrated System and Participatory Approaches

 

 

 

 

 

1

13

Adapting to Climate Change: Facing the Consequence

 

 

 

 

 

1

 

รวมทั้งสิ้น 17 ราย ในรอบ 5 ปีที่ผ่าน

1

3

1

8

 

สถานะ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

 

ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ