ตองกา

ตองกา

23 เม.ย. 2563

1,462 view

ราชอาณาจักรตองกา (The Kingdom of Tonga)

ข้อมูลทั่วไป

กลไกความร่วมมือที่สำคัญ

- การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการความร่วมมือไทย – ตองกาเพื่อพัฒนาแปลงเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่สำนักพระราชวังตองกา

รูปแบบความร่วมมือ

1) ความร่วมมือทวิภาคี

2) ความร่วมมือระดับภูมิภาค

3) ความร่วมมืออื่น ๆ
    - ทุนฝึกอบรมนานาชาติ (AITC)

    - ทุนศึกษานานาชาติระดับปริญญาโท (TIPP) 

ความร่วมมือทางวิชาการในปัจจุบัน

ความร่วมมือ

รายละเอียด

1) ทวิภาคี

ไทยเริ่มให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับตองกาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) เน้นด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบการให้ทุนฝึกอบรมและศึกษาดูงานในไทย ต่อมาในปี 2557 ไทยและตองกาได้ริเริ่มหารือเพื่อจัดทำโครงการความร่วมมือไทย – ตองกาเพื่อพัฒนาแปลงเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่สำนักพระราชวังตองกา ซึ่งเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระราชาธิบดีทูโพที่ 6 แห่งราชอาณาจักรตองกาที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้มีโครงการเกษตรต้นแบบเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ชุมชน และทรงเล็งเห็นว่า ไทยเป็นต้นแบบในการพัฒนาที่เหมาะสมสำหรับตองกา กลไกการดำเนินโครงการที่สำคัญ คือ การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ซึ่งจัดแล้วรวม 3 ครั้ง และเป็นเวทีหารือเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการระหว่างปี 2559 – 2562 มีกิจกรรมที่ดำเนินลุล่วงแล้ว ได้แก่ (1) การจัดทำแปลงสาธิตการทำเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของสำนักพระราชวังตองกา (2) การสร้างศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่โครงการ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมลักษณะบ้านทรงไทย (3) การส่งผู้เชี่ยวชาญไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โครงการฯ เพื่อให้คำแนะนำการทำเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม่ตลอดช่วงเวลาดำเนินโครงการฯ (4) การฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม่และการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ ซึ่งไทยกับตองกาจะได้ร่วมจัดการประชุมคณะกรรมการ  บริหารฯ ครั้งต่อไปในช่วงเวลาที่สะดวกแก่ทั้งสองฝ่าย โดยไทยจะส่งมอบโครงการฯ และศูนย์เรียนรู้ฯ ให้แก่ฝ่ายตองกา และจะสนับสนุนให้ตองกาสามารถบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ ได้อย่างยั่งยืน เพื่อเผยแพร่การทำเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม่เพื่อพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชาวตองกาได้อย่างยั่งยืน

2) ระดับภูมิภาค

ไทยกับตองกามีความร่วมมือในระดับภูมิภาคในกรอบความร่วมมือระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก มีกลไกสำคัญคือ การประชุม Thailand – Pacific Island Countries Forum (TPIF) ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 และมีการจัดทำแผนการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก 14 ประเทศ (รวมฟิจิ) ระยะ 3 ปี (2558 – 2560) ครอบคลุมความร่วมมือ 7 สาขา ได้แก่ 1) ท่องเที่ยว  2) เกษตร 3) ประมง  4) การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  5) พลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 6) การพัฒนาฝีมือแรงงาน และ 7) การอำนวยความสะดวกด้านการค้า ภายใต้แผนงาน TPIF ไทยได้จัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง รวม 7 หลักสูตรในสาขาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การอำนวยความสะดวกด้านการค้า การจัดการภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีผู้แทนตองการวม 9 ราย เข้าร่วมอบรมดังกล่าว

3) ความร่วมมืออื่น ๆ

ทุนฝึกอบรมนานาชาติประจำปี (Annual International Training Course – AITC)      

         ไทยได้ประกาศเวียนทุน AITC ซึ่งเป็นทุนแข่งขันที่ไทยให้กับประเทศกำลังพัฒนาต่าง ๆ มาฝึกอบรมที่ไทย โดยในระหว่างปี 2557-2562 ไทยได้จัดสรรทุนให้บุคลากรตองกาเข้าร่วมฝึกอบรมในกรอบ AITC รวม 22 ราย ในสาขาเกษตร สาธารณสุข ความมั่นคงทางอาหาร การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงาน การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ การบริหารจัดการภาครัฐ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ (Thai International Postgraduate Programme : TIPP)

         TIPP เป็นทุนแข่งขันที่ไทยประกาศให้กับประเทศกำลังพัฒนาต่าง ๆ มาศึกษาระดับปริญญาโทที่ไทย โดยในปี 2562 ไทยได้อนุมัติทุน TIPP แก่ผู้แทนตองกา 1 รายเพื่อศึกษาต่อที่ไทยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอาหาร

 

สถานะ วันที่ 26 เม.ย. 2563

ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ 1

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ