สิงคโปร์

สิงคโปร์

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 พ.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 3,276 view

สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)

ข้อมูลทั่วไป

ความตกลง

- บันทีกความเข้าใจว่าด้วยการจัดการฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สาม

  ภายใต้กรอบ Third Country Training Programme (TCTP)

  (ลงนามเมื่อ 16 มิถุนายน 2540)

กลไกความร่วมมือ

- การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-สิงคโปร์ (จัดเป็นประจำทุกปี)

รูปแบบความร่วมมือ

-  ไตรภาคี โดยไทยและสิงคโปร์ร่วมจัดหลักสูตร 

  ฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สาม

 

ความร่วมมือทางวิชาการในปัจจุบัน

ความร่วมมือ

รายละเอียด

 - ไตรภาคี โดยไทยและสิงคโปร์ร่วมจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับประเทศที่สาม

        ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – สิงปคโปร์ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การลงนามบันทีกความเข้าใจว่าด้วยการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สาม (MOU between Thailand and Singapore concerning Third Country Training Programme) โดยในปี 2546 ไทยและสิงคโปร์ได้จัดทำ Joint Assistance Package เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งสนับสนุนข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวกันของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration – IAI) ผ่านการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับประเทศดังกล่าว ต่อมาความร่วมมือทางวิชาการไทย – สิงคโปร์ได้ขยายกลุ่มเป้าหมายเป็นการจัดการฝึกอบรมให้กับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และติมอร์-เลสเต รวมถึงขยายวัตถุประสงค์เพิ่มในมิติการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้วย

       กลไกที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการไทย - สิงคโปร์ คือ การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย – สิงคโปร์ (จัดเป็นประจำทุกปี) โดยมีเจ้าภาพ คือ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยและ Technical ​Cooperation Directorate (TCD) ของสิงคโปร์ ซึ่งฝ่ายไทยกับสิงคโปร์สลับกันเป็นเจ้าภาพเป็นประจำทุกปี มีจุดประสงค์หลัก คือ กำหนดสาขาการฝึกอบรมที่ทั้งสองประเทศจะจัดให้กับประเทศสมาชิกอาเซียนและติมอร์ป – เลสเต กลไกนี้ช่วยส่งเสริมการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียน (การดำเนินการเพื่อบรรลุตามแผน Initiative for ASEAN Integration – IAI Work Plan III ภายในปี ค.ศ. 2025) และสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกอาเซียนและติมอร์-เลสเต บรรลุเป้าหมายที่ 3 ของ SDGs (Good Health and Well-Being) และเป้าหมายที่ 8 ของ SDGs (Decent Work and Economic Growth) รวมถึงเสริมสร้างบทบาทไทยและสิงคโปร์ในการดำเนินการความร่วมมือเชิงหุ้นส่วนตามเป้าหมายที่ 17 ของ SDGs ล่าสุด ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย – สิงคโปร์ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2562 ที่ไทย และสิงคโปร์จะเป็นเจ้าภาพการประชุมฯ ครั้งต่อไป โดยทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสม

       รูปแบบความร่วมมือ

       - ไทยจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่ไทยและส่งวิทยากรไปร่วมบรรยายในหลักสูตรที่จัดที่สิงคโปร์ และสิงคโปร์ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งในการประชุมความร่วมมือทางวิชาการฯ ทั้งสองฝ่ายจะกำหนดสาขาที่แต่ละฝ่ายจะจัดฝึกอบรม และจะเชิญประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศและติมอร์-เลสเต ส่งผู้แทนเข้าร่วมฝึกอบรม

       - ในช่วงระหว่างปี 2557 – 2562 ไทยและสิงคโปร์ได้ร่วมกันจัดหลักสูตรฝีกอบรมให้แก่ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศและติมอร์-เลสเต แล้วรวม 17 หลักสูตร อาทิ สาขาความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร การเกษตร สาธารณสุข การบริหารจัดการภาครัฐ การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นต้น

       - แผนการดำเนินงานในปี 2563 : ไทยและสิงคโปร์จะจัดการฝึกอบรม 4 หลักสูตร โดยไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรม 2 หลักสูตร ใน 2 สาขาได้แก่ ด้านนโยบายสาธารณสุข/การให้บริการสาธารณสุขชุมชน และอาชีวะศึกษา สิงคโปร์จะเป็นเจ้าภาพจัดฝึกอบรม 2 หลักสูตร ใน 2 สาขาได้แก่ กฎหมายกับ SMEs และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในยุคดิจิตัล

 

 

สถานะ วันที่ 22เมษายน 2563

ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ 1

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ