หมู่เกาะโซโลมอน

หมู่เกาะโซโลมอน

8 พ.ค. 2563

1,160 view

หมู่เกาะโซโลมอน (Solomon Islands)

ข้อมูลทั่วไป

ความตกลง

  •  

รูปแบบความร่วมมือ

1) ความร่วมมือทวิภาคี

2) ความร่วมมือระดับภูมิภาค

3) ความร่วมมืออื่น ๆ
    - ทุนฝึกอบรมนานาชาติ (AITC)

    - ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ (TIPP) 

ความร่วมมือทางวิชาการในปัจจุบัน

ความร่วมมือ

รายละเอียด

1) ทวิภาคี

         ไทยได้มีความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก 14 ประเทศ รวมถึงหมู่เกาะโซโลมอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) โดยเริ่มจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบการให้ทุนฝึกอบรมและการดูงานในไทย ต่อมาในปี 2561 ไทยและหมู่เกาะโซโลมอนได้เริ่มหารือเพื่อริเริ่มโครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับโซโลมอนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้กำหนดดำเนินกิจกรรมที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ดังนี้ (1) การพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ (2) การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรกลุ่มที่ผลิตและแปรรูปมะพร้าว (3) การพัฒนาการทำเกษตรแบบผสมผสานในกลุ่มเกษตรกรปลูกผัก

2) ระดับภูมิภาค

ไทยกับหมู่เกาะโซโลมอนมีความร่วมมือในระดับภูมิภาคในกรอบความร่วมมือระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก โดยมีกลไกสำคัญคือ การประชุม Thailand – Pacific Island Countries Forum (TPIF) ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 และมีการจัดทำแผนการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก 14 ประเทศ ระยะ 3 ปี (2558 – 2560) ครอบคลุมความร่วมมือ 7 สาขา ได้แก่  1) ท่องเที่ยว  2) เกษตร 3) ประมง  4) การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5) พลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 6) การพัฒนาฝีมือแรงงานและ 7) การอำนวยความสะดวกด้านการค้า ภายใต้แผนงาน TPIF ไทยได้จัดการฝึกอบรมให้กับประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกรวมถึงหมู่เกาะโซโลมอนด้วย โดยบุคลากรจากหมู่เกาะโซโลมอนได้เข้าร่วมฝึกอบรมใน 4 หลักสูตร ในสาขาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การอำนวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศ การจัดการภัยพิบัติ และเศรษฐกิจพอเพียง

3) ความร่วมมืออื่น ๆ

ทุนฝึกอบรมนานาชาติประจำปี (Annual International Training Course – AITC)      

       ไทยได้ประกาศเวียนทุน AITC ซึ่งเป็นทุนแข่งขันที่ไทยให้กับประเทศกำลังพัฒนาต่าง ๆ มาฝึกอบรมที่ไทยรวมถึงหมู่เกาะโซโลมอน โดยในระหว่างปี 2554-2561 ไทยได้อนุมัติทุนฝึกอบรมในกรอบ AITC ให้กับบุคลากรจากหมู่เกาะโซโลมอนรวม 15 ราย ในสาขาเกษตร สาธารณสุข การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน และการบริหารจัดการภาครัฐ  

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ (Thai International Postgraduate Programme : TIPP)

      TIPP เป็นทุนแข่งขันที่ไทยประกาศให้กับประเทศกำลังพัฒนาต่าง ๆ รวมถึงประเทศในกลุ่มหมู่เกาะแปซิฟิกให้มาศึกษาระดับปริญญาโทที่ไทย โดยที่ผ่านมาหมู่เกาะโซโลมอนยังไม่ส่งผู้แทนสมัครเข้ารับทุน  

 

 

 

สถานะวันที่ 27 เมษายน 2563

ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ 1

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ