ฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 พ.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3,906 view

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (The Republic of Philippines)

ข้อมูลทั่วไป

กลไกความร่วมมือ

การประชุมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประจำปี (เริ่มครั้งแรกเมื่อ

ปี พ.ศ. 2558) (ค.ศ. 2015)

รูปแบบความร่วมมือ

1) ความร่วมมือทวิภาคี

2) ความร่วมมือไตรภาคี

3) ความร่วมมืออื่น ๆ
    - ทุนฝึกอบรมนานาชาติ (AITC)

    - ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ (TIPP) 

ความร่วมมือทางวิชาการในปัจจุบัน

ความร่วมมือ

รายละเอียด

1) ทวิภาคี

        ความร่วมมือทางวิชาการทวิภาคีระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 ในระยะเริ่มต้นเป็นรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการจัดสรรทุนฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่ไทย ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองประเทศมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2558 ไทยและฟิลิปปินส์ได้เห็นพ้องให้มีการประชุมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – ฟิลิปปินส์ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการ โดยแต่ละฝ่ายสลับกันเป็นเจ้าภาพเป็นประจำทุกปีแล้วรวม 4 ครั้ง และเป็นเวทีหารือของสองฝ่ายในการกำหนดสาขาความร่วมมือทวิภาคีและความร่วมมือไตรภาคีที่ให้กับประเทศที่สามด้วย ทั้งนี้ การประชุมฯ ครั้งล่าสุด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 18 พ.ค. 2562 ที่ จ.ลากูน่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งต่อไปที่ไทย ซึ่งอยู่ระหว่างกำหนดช่วงเวลาที่สะดวกแก่ทั้งสองฝ่าย

        ในระดับทวิภาคี กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการของไทยและฟิลิปปินส์เน้นการจัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในสาขาที่สองฝ่ายมีความเชี่ยวชาญ และจะจัดเป็นโครงการต่อยอดในสาขาดังกล่าว ได้แก่

  1. สาขาเกษตร ไทยจัดการฝึกอบรมแก่ฟิลิปปินส์ด้านการกำจัดศัตรูพืชและการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ทุเรียนและมะขาม ส่วนฟิลิปินส์จัดการฝึกอบรมแก่ไทยด้านการกำจัดศัตรูพืชในมะพร้าวและมะม่วง

  1. สาขาพัฒนาสตรี ฟิลิปปินส์ได้จัดการฝึกอบรมด้าน Women Responsive Budgeting แก่ไทย
  2.   การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสองฝ่ายมีแผนจะดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาเมือง Pangasinan ของฟิลิปปินส์ โดยมีชุมชนที่ จ.น่าน เป็นต้นแบบ

2) ไตรภาคี

        ไทยกับฟิลิปปินส์มีความร่วมมือไตรภาคีตั้งแต่จัดตั้งกลไกการประชุมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย - ฟิลิปปินส์ โดยเน้นการจัดการฝึกอบรมให้แก่ประเทศกลุ่ม CLM (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา) และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ที่ได้ดำเนินการแล้ว ได้แก่ (1) หลักสูตรฝึกอบรมแก่นักการทูต แก่ผู้แทนจาก CLM ที่ไทย (2) หลักสูตรฝึกอบรมด้าน Gender and Entrepreneurship แก่ผู้แทนบังกลาเทศกัมพูชา ภูฏาน และเมียนมา ที่ฟิลิปปินส์

3) ความร่วมมืออื่น ๆ

ทุนฝึกอบรมนานาชาติประจำปี (Annual International Training Course – AITC)      

         ไทยได้ประกาศเวียนทุน AITC ซึ่งเป็นทุนแข่งขันที่ไทยให้กับประเทศกำลังพัฒนาต่าง ๆ มาฝึกอบรมที่ไทย ในระหว่างปี 2554-2561 ไทยได้อนุมัติทุน AITC ให้กับบุคลากรฟิลิปปินส์รวม 79 ราย เกือบครบทุกสาขาที่ไทยได้จัดสรร ได้แก่ เกษตร สาธารณสุข การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการภาครัฐ พัฒนาสังคมและสวัสดิการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังงาน เศรษฐกิจ การยุติธรรม การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน และการท่องเที่ยว

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ (Thai International Postgraduate Programme : TIPP)

        TIPP เป็นทุนแข่งขันที่ไทยประกาศให้กับประเทศกำลังพัฒนาต่าง ๆ มาศึกษาระดับปริญญาโทที่ไทย  ในระหว่างปี 2554-2560 ไทยได้จัดสรรทุน TIPP แก่บุคลากรชาวฟิลิปปินส์เพื่อศึกษาต่อที่ไทยรวม 4 ราย ในสาขาเกษตร และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

สถานะ วันที่ 25 เม.ย. 2563

ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ 1

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ