วานูอาตู

วานูอาตู

8 พ.ค. 2563

1,175 view

สาธารณรัฐวานูอาตู (The Republic of Vanuatu)

ข้อมูลทั่วไป

ความตกลง

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาระหว่างไทยกับวานูอาตู (ลงนามเมื่อ 20 พฤษภาคม 2556) (ค.ศ. 2013)        

รูปแบบความร่วมมือ

1) ความร่วมมือทวิภาคี

2) ความร่วมมือระดับภูมิภาค

3) ความร่วมมืออื่น ๆ
    - ทุนฝึกอบรมนานาชาติ (AITC)

    - ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ (TIPP) 

ความร่วมมือทางวิชาการในปัจจุบัน

ความร่วมมือ

รายละเอียด

1) ทวิภาคี

ไทยกับวานูอาตูได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาระหว่างไทยกับวานูอาตู (พ.ศ. 2556) ซึ่งได้กำหนดสาขาความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่มีศักยภาพ อาทิ เกษตร การศึกษา สาธารณสุข การพัฒนาที่ยั่งยืน การค้าและการลงทุน โดยฝ่ายวานูอาตูแสดงความสนใจในการรับการสนับสนุนโครงการชุมชนต้นแบบที่ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นด้านการท่องเที่ยวชุมชน ที่หมู่บ้านเอตง จังหวัดเชฟา สาธารณรัฐวานูอาตู ซึ่งฝ่ายไทยได้จัดคณะผู้แทนไปสำรวจพื้นที่แล้ว ภายใต้โครงการ the Sustainable Community Development Model based on the Application of Sufficiency Economic Philosophy และล่าสุด ฝ่ายวานูอาตูได้แสดงความสนใจในการมีความร่วมมือทางวิชาการระดับทวิภาคีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับทะเลและการเดินเรือด้วย  

2) ระดับภูมิภาค

ไทยกับวานูอาตูมีความร่วมมือในระดับภูมิภาคในกรอบความร่วมมือระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก โดยมีกลไกสำคัญคือ การประชุม Thailand – Pacific Island Countries Forum (TPIF) ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 และมีการจัดทำแผนการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก 14 ประเทศ (รวมวานูอาตู ระยะ 3 ปี (2558 – 2560) ครอบคลุมความร่วมมือ 7 สาขา ได้แก่  1) ท่องเที่ยว  2) เกษตร 3) ประมง  4) การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  5) พลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 6) การพัฒนาฝีมือแรงงานและ 7) การอำนวยความสะดวกด้านการค้า ภายใต้แผนงาน TPIF ไทยได้จัดการฝึกอบรมให้กับประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกรวมถึงวานูอาตูด้วย โดยผู้แทนวานูอาตูได้เข้าร่วมการฝึกอบรมในสาขาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นสาขาที่วานูอาตูให้ความสนใจ

3) ความร่วมมืออื่น ๆ

ทุนฝึกอบรมนานาชาติประจำปี (Annual International Training Course – AITC)      

          ไทยได้ประกาศเวียนทุน AITC ซึ่งเป็นทุนแข่งขันที่ไทยให้กับประเทศกำลังพัฒนาต่าง ๆ มาฝึกอบรมที่ไทย โดยในระหว่างปี 2554-2561 ไทยได้อนุมัติทุนฝึกอบรมในกรอบ AITC ให้กับผู้แทนวานูอาตู รวม 6 ราย ในสาขาเกษตร สาธารณสุข และการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ (Thai International Postgraduate Programme : TIPP)

          TIPP เป็นทุนแข่งขันที่ไทยประกาศให้กับประเทศกำลังพัฒนาต่าง ๆ มาศึกษาระดับปริญญาโทที่ไทย  ในระหว่างปี 25554 – 2560 ไทยได้จัดสรรทุน TIPP  ให้กับวานูอาตูรวม 2 ทุน เพื่อศึกษาต่อที่ไทยในสาขาเกษตร

            

 

 

สถานะวันที่ 25 เมษายน 2563

ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ 1

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ