ฟิจิ

ฟิจิ

8 พ.ค. 2563

1,227 view

สาธารณรัฐฟิจิ (The Republic of Fiji)

ข้อมูลทั่วไป

ความตกลง

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฟิจิ    (ลงนามเมื่อ 1 กันยายน 2558) (ค.ศ. 2015)        

รูปแบบความร่วมมือ

1) ความร่วมมือทวิภาคี

2) ความร่วมมือระดับภูมิภาค

3) ความร่วมมืออื่น ๆ
    - ทุนฝึกอบรมนานาชาติ (AITC)

    - ทุนศึกษานานาชาติระดับปริญญาโท (TIPP) 

ความร่วมมือทางวิชาการในปัจจุบัน

ความร่วมมือ

รายละเอียด

1) ทวิภาคี

ความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับฟิจิเริ่มพัฒนาเป็นรูปธรรม หลังจากที่ไทยและฟิจิได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการไทย -  ฟิจิ (พ.ศ. 2558) โดยได้มีการจัดทำ แผนงานความร่วมมือทางวิชาการไทย – ฟิจิ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2560) โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนงานความร่วมมือฯ ฉบับที่ 2 โดยที่ผ่านมามีความร่วมมือทวิภาคีที่สำคัญ ได้แก่ (1) โครงการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2 แห่ง ที่เมือง Naduri จังหวัด Macuta ซึ่งไทยได้ส่งผู้เชี่ยวชาญไปสำรวจพื้นที่โครงการตามหลักทฤษฎีใหม่แล้ว (2) การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสาขา การเตรียมความพร้อม ลดความเสี่ยงและบริหารจัดการภัยพิบัติ แก่ข้าราชการฟิจิจำนวน 2 ราย/ปี ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน

2) ระดับภูมิภาค

ไทยกับฟิจิยังมีความร่วมมือในระดับภูมิภาคในกรอบความร่วมมือระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก โดยมีกลไกสำคัญคือ การประชุม Thailand – Pacific Island Countries Forum (TPIF) ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 และมีการจัดทำแผนการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก 14 ประเทศ (รวมฟิจิ) ระยะ 3 ปี (2558 – 2560) ครอบคลุมความร่วมมือ 7 สาขา ได้แก่  1) ท่องเที่ยว  2) เกษตร 3) ประมง  4) การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  5) พลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 6) การพัฒนาฝีมือแรงงาน  และ 7) การอำนวยความสะดวกด้านการค้า (ได้เพิ่มด้านสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศรวมอยู่ภายใต้สาขาพลังงานทดแทนตามผลการประชุม TPIF ครั้งที่ 2) ภายใต้แผนงาน TPIF ไทยได้จัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องให้กับฟิจิ รวม 7 หลักสูตร เน้นสาขา การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การอำนวยความสะดวกด้านการค้า การบริหารจัดการภัยพิบัติ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและแปรรูปอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น โดยมีผู้แทนฟิจิเข้าร่วมรวมมากกว่า 30 ราย  

3) ความร่วมมืออื่น ๆ

ทุนฝึกอบรมนานาชาติประจำปี (Annual International Training Course – AITC)      

        ไทยได้ประกาศเวียนทุน AITC ซึ่งเป็นทุนแข่งขันที่ไทยให้กับประเทศกำลังพัฒนาต่าง ๆ มาฝึกอบรมที่ไทย โดยในระหว่างปี 2554-2561 ไทยได้จัดสรรทุน AITC ให้กับผู้แทนฟิจิ รวม 43 ราย เพื่อมาฝึกอบรมที่ไทยในหลากหลายสาขา อาทิ เกษตร สาธารณสุข การบริหารจัดการภัยพิบัติ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การค้า การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความมั่นคงทางอาหาร กฎหมายระหว่างประเทศ เป็นต้น

ทุนศึกษานานาชาติระดับปริญญาโท (Thai International Postgraduate Programme : TIPP)

         นอกเหนือจากการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโทด้านภัยพิบัติให้แก่ผู้แทนฟิจิ 2 รายต่อปีต่อเนื่องกันแล้ว ในระหว่างปี 2554-2561 ไทยยังได้อนุมัติทุน TIPP ซึ่งเป็นทุนแข่งขันที่ไทยประกาศให้กับประเทศกำลังพัฒนาต่าง ๆ มาศึกษาระดับปริญญาโทที่ไทยอีกรวม 9 ราย ในสาขาเกษตร สาธารณสุข การบริหารจัดการภาครัฐ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย

 

สถานะ วันที่ 25 เม.ย. 2563

ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ 1

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ