ออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย

2 ก.ค. 2563

1,346 view

ออสเตรเลีย (Australia)

ข้อมูลทั่วไป

ความตกลง

๑) ความตกลงแม่บทว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลีย (ลงนามเมื่อ ๒ ก.พ. ๒๕๓๒) (ค.ศ. ๑๙๘๙)

๒) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือไตรภาคีเพื่อการพัฒนา (Trilateral Development Cooperation) (ลงนามเมื่อ ๔ ม.ค. ๒๕๔๕ (ค.ศ. ๒๐๐๒)

 

รูปแบบความร่วมมือ

๑) ความร่วมมือไตรภาคี

๒) ความร่วมมือระดับภูมิภาค

 

 

ความร่วมมือทางวิชาการในปัจจุบัน

ความร่วมมือ

รายละเอียด

ภูมิหลัง

ปี ๒๕๓๒ (ค.ศ. ๑๙๘๙) ไทยและออสเตรเลีย ได้ลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนา ซึ่งเริ่มมาจากการให้ความช่วยเหลือตามแผนโคลัมโบ และพัฒนาต่อมาเป็นการให้ความช่วยเหลือแบบทวิภาคี การให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลออสเตรเลียแก่ไทยจะเน้นด้านการเกษตร การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ปี พ.ย. ๒๕๔๖ (ค.ศ. ๒๐๐๓) รัฐบาลไทยประกาศปรับบทบาทจากเป็นประเทศผู้รับมาเป็นประเทศผู้ให้รายใหม่ ส่งผลให้รัฐบาลออสเตรเลียยุติการให้ความร่วมมือทวิภาคีแก่ไทย

       ที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่ออสเตรเลียให้การสนับสนุนภายใต้กรอบอาเซียน รวมประเทศไทย

 ได้แก่

1. โครงการ Trade Analysis and Reform Project (TARP) โครงการ Sanitary and Phytosanitary (SPS)

2. โครงการ Asia Regional Cooperation to Prevent People Trafficking (ARCPPT)

3. โครงการ Asia Regional Trafficking in Persons (ARTIP)

4. โครงการ Australia-Asia Program to Combat Trafficking in Persons (AAPTIP)

๑) ไตรภาคี

เมื่อวันที่ ๔ ม.ค. ๒๕๔๕ (ค.ศ. ๒๐๐๒) ไทยและออสเตรเลียได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือไตรภาคีเพื่อการพัฒนา (Trilateral Development Cooperation)

๒) ระดับภูมิภาค

        โครงการ ASEAN-ACT เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างออสเตรเลียกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๗ ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป. ลาว เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กระบวนการยุติธรรมในเรื่องการค้ามนุษย์ในอาเซียน เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ มีบทลงโทษสำหรับผู้กระทำผิดฐานค้ามนุษย์ และปกป้องสิทธิมนุษยชนของเหยื่อ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐ ปี (๒๕๖๑-๒๕๗๑) งบประมาณโครงการ ๘๐ ล้าน  ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ ๑,๗๒๐ ล้านบาท) โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ Australia-Asia Program to Combat Trafficking in Persons – AAPTIP

หน่วยงานประสานงาน (Coordinating Authorities) ของฝ่ายออสเตรเลีย ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศและการค้า (Department of Foreign Affairs and Trade – DFAT) และของฝ่ายไทย ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม

 

 

----------------------------------------------------------------------------

 

สถานะ ณ มิถุนายน ๒๕๖๓

ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ