ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคืออะไร

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคืออะไร

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ต.ค. 2556

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 86,932 view

ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA-Official Development Assistance)

             สมาชิกขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจเเละการพัฒนา (OECD-Organization for Economic Cooperation and development) มักมีคำถามถึงเลขาธิการอยู่เสมอว่าค่าใช้จ่ายนั้นๆควรจะต้องรายงานเป็น ODA หรือไม่เอกสารฉบับนี้จะนำเสนอเหตุผลของสำนักเลขาธิการที่ใช้ในการตอบคำถามต่างๆ ดังกล่าวเเละที่ใช้อธิบายในกรณีเฉพาะเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำตัดสินเด็ดขาด เนื่องจากคณะกรรมการความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา (DAC-Development Assistance Committee) เท่านั้นจึงจะเป็นผู้ชี้ขาดไดรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในStatistical Reporting Directives ในเว็บไซต์ของ OECD ดังต่อไปนี้   www.oecd.org/dac/stats/dac/directives

             ODA หมายถึงความช่วยเหลือที่มีให้เเก่ประเทศต่างๆที่ปรากฏในรายชื่อประเทศกำลังพัฒนาผู้รับความช่วยเหลือของ DAC (www.oecd.org/dac/stats/daclist) และองค์กรพหุภาคีที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาให้แก่ประเทศผู้รับ มีองค์ประกอบที่สำคัญได้แก่

             ๑) เป็นการดำเนินการระหว่างรัฐต่อรัฐ

             ๒) มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศกำลังพัฒนา

             ๓) เป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่ปรากฏใน List of ODA Recipients ของ OECD

             ๔) มีลักษณะผ่อนปรน (concessional) และมีส่วนของการให้เปล่า (grant) ไม่ต่ำกว่าน้อยละ ๒๕

 

             OECD ได้กำหนดให้ ODA ประกอบด้วย ๓ ประเภท กล่าวคือ

             ๑) Grant (เงินให้เปล่าและความร่วมมือทางวิชาการ (technical assistance))

             ๒) Soft Loan (เงินกู้ผ่อนปรน)

             ๓) Contribution to International Organization (เงินบริจาคให้แก่องค์การระหว่างประเทศ)

 

 

             อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้มีความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของคำว่า “ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา” ขอให้ข้อมูลว่า “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา” หรือ Development Cooperation หมายถึงความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistance: ODA  ตามที่องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD)

 

เอกสารประกอบ

aid-20131225-084844-842461.pdf