ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญ

การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญ

25 ส.ค. 2563

2,878 view

             การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญ ที่เป็นไปตามคำขอเพื่อไปปฏิบัติงานภายใต้โครงการพัฒนา ณ ประเทศคู่ร่วมมือ โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้แบ่งผู้เชี่ยวชาญไทยออกเป็น ๓ ลักษณะ ได้แก่

             ๑. ผู้ชำนาญการ ที่มีความชำนาญการพิเศษเฉพาะด้านในสาขาที่ไปปฏิบัติงานโดยจบการศึกษาในระดับ ปวช. ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า ๕ ปี  ไปปฏิบัติงานภายใต้โครงการความร่วมมือ โดยทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำ ปรึกษา ฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกบังานด้านเทคนิค งานฝีมือ รวมทั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือติดตั้งซ่อมแซมเครื่องมือ และเครื่องจักรต่าง ๆ

             ๒. ผู้เชี่ยวชาญไทย คือ ผู้ที่มีความชำนาญพิเศษเฉพาะด้านในสาขาที่ไปปฏิบัติงาน โดยจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีประสบการณ์ในสาขาที่ไปปฏิบัติงานไม่ตำกว่า ๗ ปี ไปปฏิบัติงานด้านการวิจัย ฝึกอบรม ให้คำแนะนำ ปรึกษาและอื่น ๆ หรืออาจจะเป็น

             ๓. ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผู้ที่มีความชำนาญพิเศษ โดยมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี ไปปฏิบัติงานาภยใต้โครงการความร่วมมือฯ ตามที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้มอบหมาย

 

             โดยผู้เชี่ยวชาญจะมีหน้าที่ดังนี้

310119_การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ_-final_Pa