ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

การจัดส่งอาสาสมัครเพื่อนไทย (FFT)

การจัดส่งอาสาสมัครเพื่อนไทย (FFT)

25 ส.ค. 2563

2,960 view

อาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand)

ความเป็นมา

               กระทรวงการต่างประเทศได้ริเริ่มโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย  (Friends from Thailand –FFT) ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ ภายใต้ภารกิจการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยกับต่างประเทศ ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยได้จัดส่งอาสาสมัครไทยไปปฏิบัติงานในต่างประเทศภายใต้โครงการพัฒนาและตามคำขอของประเทศคู่ร่วมมือต่าง ๆ ซึ่งเป็นการขยายรูปแบบการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยเพิ่มเติมจากที่เคยมุ่งเน้นการดำเนินการในลักษณะรูปแบบโครงการ ทุนศึกษา/ทุนฝึกอบรม การส่งผู้เชี่ยวชาญไปปฏิบัติงาน และการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินงาน โดยมุ่งเป้าหมายสู่ผู้รับในระดับท้องถิ่นและประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในฐานะหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่สอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เสริมสร้างความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทยในระดับประชาชน ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย รวมทั้งเป็นการพัฒนาและขยายโอกาสให้บุคลากรของไทยในระดับคนรุ่นหนุ่มสาวได้พัฒนาศักยภาพในการทำงานระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น โดยประเทศเป้าหมายในการส่งอาสาสมัครเพื่อนไทยไปปฏิบัติงาน ได้แก่ ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียใต้ และแอฟริกา จนถึงปัจจุบัน (๒๕๖๓) มีจำนวนอาสาสมัครเพื่อนไทยทั้งสิ้น ๑๕๘ คน ทั้งนี้ โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทยได้ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการกับต่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖ และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๖ รับทราบและเห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าวด้วยแล้ว

 

วัตถุประสงค์

               ๑) เสริมสร้างบทบาทและภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ

               ๒) เสริมสร้างความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีต่อประเทศคู่ร่วมมือในระดับประชาชน

               ๓) ขยายรูปแบบการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของประเทศไทย

               ๔) เสริมสร้างประสบการณ์และพัฒนาบุคลากรของไทยในการปฏิบัติงานในต่างประเทศ

 

เป้าหมายพื้นที่ปฏิบัติงาน

               กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม) และประเทศที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญในการให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ เช่น ภูฏาน ติมอร์-เลสเต และประเทศในแอฟริกา เป็นต้น

 

สาขาเป้าหมาย

               สาขาความร่วมมือที่มีการจัดส่งอาสาสมัครเพื่อนไทยไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ เป็นสาขาที่สร้างความไว้วางใจแก่ประเทศคู่ร่วมมือ และสอดคล้องกับสาขาความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย อาทิ

               สาธารณสุข – เช่น พยาบาล อนามัยชุมชน สาธารณสุขพื้นฐาน เป็นต้น

               เกษตร – เช่น พืชไร่ พืชสวน เกษตรที่สูง ป่าไม้ เป็นต้น

               ฝีมือแรงงาน – เช่น ช่างเทคนิค เป็นต้น

               การศึกษา – เช่น การสอนคอมพิวเตอร์ การสอนภาษาไทย เป็นต้น

               การพัฒนาชนบท – เช่น การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม การส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนการจัดตั้งองค์กรด้านการพัฒนา การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เป็นต้น

               เอกลักษณ์ไทย – กีฬา อาหาร วัฒนธรรมอื่น ๆ

 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  ๑ – ๒ ปี

 

ภารกิจ

               ๑) สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในประเทศผู้รับตามที่เห็นชอบร่วมกัน

               ๒) ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้กับบุคลากรหน่วยงานผู้รับ

               ๓) สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาในประเทศผู้รับ เช่น ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน และพื้นที่ที่ไปปฏิบัติงาน

               ๔) แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับหน่วยงานต้นสังกัด และระดับท้องถิ่น/ประชาชน

               ๕) เผยแพร่วัฒนธรรมของไทย

 

การดำเนินงาน

               ๑) ตามคำขอ คือ รัฐบาลของประเทศผู้รับจะรวบรวมข้อเสนอขอรับความร่วมมือด้านอาสาสมัครเพื่อนไทยจากหน่วยงานต่าง ๆ ส่งให้กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พิจารณาตามกรอบสาขาที่ระบุไว้ในบันทึกความเข้าใจ ได้แก่ การเกษตร สาธารณสุข การท่องเที่ยว และด้านอาชีวศึกษา

               ๒) ภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ซึ่งจะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่กำหนดในแผนงานโครงการที่กำหนดไว้ โดยจะส่งตามความจำเป็นและเหมาะสม

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

               ๑) ต้องมีสัญชาติไทย

               ๒) มีอายุระหว่าง ๒๑ - ๓๕ ปี (หากเป็นชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร)

               ๓) สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์เกษตรศาสตร์ ช่างเครื่องกล ช่างยนต์ ช่างโลหะ ช่างไฟฟ้า ช่างอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ ศึกษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ด้านการสอนภาษาไทย และสังคมศาสตร์

               ๔) สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี  หากมีความรู้ภาษาท้องถิ่นของประเทศที่จะไปปฏิบัติงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

               ๕) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เหมาะสมที่จะเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศ

               ๖) มีสุขภาพดี ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่อาสาสมัคร

 

กระบวนการคัดเลือก

               กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศรับสมัครอาสาสมัครเพื่อนไทยประจำปี และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัคร โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ร่วมเป็นกรรมการในการคัดเลือก โดยจัดการทดสอบองค์ความรู้ และจัดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนการไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ