ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

วิธีการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

วิธีการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 เม.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 8,449 view

วิธีการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย (Modalities of Development Cooperation)

          การดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยมี ๓ รูปแบบ คือ

          ๑) ความร่วมมือทวิภาคี  เป็นความร่วมมือระหว่างไทยและประเทศผู้รับ โดยใช้งบประมาณรัฐบาลไทยในการดำเนินงานโครงการ  โดยมีกลไกในการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดังนี้

S__31014914

โดยในปัจจุบัน รัฐบาลไทยได้จัดทำแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระยะ 3 ปี กับประเทศต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงาน ติดตามและประเมินผล ที่ต่อเนื่อง

          ๒)  ความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาคและภูมิภาค ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศรับผิดชอบด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ เช่น ACMECS, ASEAN, BIMSTEC, CICA, FEALAC โดยใช้งบประมาณประเทศไทยในการดำเนินงานทั้งหมด

          ๓) ความร่วมมือไตรภาคี  กับประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา และองค์การระห่างประเทศ ให้กับประเทศ กลุ่มประเทศ และกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ในรูปโครงการพัฒนาฯ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (รัฐบาลไทย ร่วมกับ หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เพื่อพัฒนาผู้รับ ๑ ประเทศ หรือในกรอบต่าง ๆ ) โดยจะเป็นการแบ่งภาระการรับผิดชอบงบประมาณในการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตามที่ได้มีการตกลงกัน