ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SEP for SDGs Partnership) : ตัวชี้วัด

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SEP for SDGs Partnership) : ตัวชี้วัด

26 ส.ค. 2563

2,894 view

ตัวชี้วัดของโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(SEP Learning Center)

 

          ๑. การบริหารจัดการศูนย์         

          ๑.๑ การประชุมของคณะกรรมการ/บันทึก/รายงานการประชุม

          ๑.๒ ระเบียบ/ข้อบังคับเป็นลายลักษณ์อักษร

          ๑.๓ สถานที่ตั้งศูนย์เรียนรู้

          ๑.๔ วิทยากรประจำศูนย์/ประจำฐาน

          ๑.๕ ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน แผนผังจุดเรียนรู้ของหมู่บ้าน/ชุมชน และทะเบียนทุนชุมชน

          ๑.๖ แผนกการเรียนรู้ของชุมชน เช่น ด้านการพัฒนาองค์กร ด้านการจัดการความรู้ ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาวิทยากร ด้านพัฒนาเครือข่าย และด้านแหล่งทุน

          ๑.๗ การเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ฯ
          ๑.๘ ทุนในการดําเนินงานศูนย์เรียนรู้ฯ

 

          ๒. การเรียนรู้             

          ๒.๑ การจัดการความรู้

               - การจัดการความรู้และการให้บริการองค์ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร

          ๒.๒ เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

               (๑) จุดเรียนรู้และฐานเรียนรู้  

               (๒) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

               (๓) การจัดทําสื่อ/เครื่องมือการถ่ายทอดความรู้

p2_1

p3_1  

 

ตัวชี้วัดของโครงการพัฒนาชุมชนยั่งยืนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(SEP Model Community)

p1_1