ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SEP for SDGs Partnership) : ขั้นตอน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SEP for SDGs Partnership) : ขั้นตอน

26 ส.ค. 2563

2,769 view

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 

         ๑) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ Concept Paper และแบบฟอร์มข้อเสนอขอเข้าร่วมโครงการ (Circulation of Information and Guidelines)

         ๒) รับข้อเสนอเข้าร่วมโครงการ (Application Submission)

         ๓) พิจารณาความเหมาะสมและเป็นไปได้ในเบื้องต้น (Feasibility Review)

         ๔) สำรวจและประเมินความพร้อมตลอดจนศักยภาพในพื้นที่ (Preliminary Needs Assessment)

         ๕) จัดทำ Logical Framework และ Operation Plan (Preparation of Groundwork)

         ๖) ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน (Project Operation and Monitoring)

         ๗) ประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ (Project Steering Committee (PSC) Meeting)

         ๘) ทบทวนแผนและติดตามผลการดำเนินโครงการระยะกลาง (Midterm Review)

         ๙) ส่งมอบและประเมินผลโครงการหลังครบกำหนดดำเนินโครงกาตามแผน ๓ ปี หรือตามแผนงาน (Project Handover & Terminal Evaluation)

p1_2

p2_2