ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SEP for SDGs Partnership) : รูปแบบ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SEP for SDGs Partnership) : รูปแบบ

26 ส.ค. 2563

3,287 view

 รูปแบบการดำเนินโครงการ

           แบ่งเป็น ๒ ประเภท

          ๑) การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP Learning Center) 

          มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลและแหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติที่นำเสนอเทคนิคและวิชาการสมัยใหม่ซึ่งได้ผ่านการประยุกต์และทดลองใช้ว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่ ควบคู่กับการถ่ายทอดกระบวนการคิดและตัดสินใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดแทรกอยู่ในฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชนโดยรอบและผู้สนใจจากภาคส่วนต่าง ๆ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และต่อยอดได้อย่างเหมาะสม ยั่งยืนและเกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม

Slide12

    Slide15  

Slide13

Slide14

    

          ๒) การพัฒนาชุมชนยั่งยืนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP Model Community)

          มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่ให้เป็นชุมชนต้นแบบของการบริหารจัดการตนเองที่ครอบคลุม มีส่วนร่วม และยั่งยืน โดยเริ่มจาการสร้างความพอเพียงและพึ่งพาตนเองได้ในระดับบุคคล/ครัวเรือน ก่อนขยายผลสู่การรวมกลุ่ม และการพัฒนาเป็นชุมชนที่มีความยั่งยืนในทั้ง ๔ มิติ คือ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางตามบริบททางภูมิสังคมของพื้นที่นั้น ๆ

Slide16

Slide17

Slide18