วันที่นำเข้าข้อมูล 19 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 เม.ย. 2567

| 516 view

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA) ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

 ข้อมูลพื้นฐาน

 

 การประชาสัมพันธ์

 

 

 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

 

การปฏิบัติงาน
 • คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

 

การให้บริการ

 

การจัดซื้อจัดจ้าง
 • ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

นโยบาย No Gift Policy
 • การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 • การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 • รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 • รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
 • รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

แผนป้องกันการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน