บทความ

บทความ

รูปแบบการดำเนินงานความร่วมมือ

กิจกรรมภายใต้ภารกิจหลักของ สพร. ประกอบด้วย โครงการเพื่อการพัฒนา การให้ทุนศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงานในประเทศไทย การให้วัสดุอุปกรณ์ การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญไปถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลยีในประเทศคู่ร่วมมือ เเละการส่งผู้เเทนไปร่วมการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยจะดำเนินการในรูปเเบบความร่วมมือต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

            ๑. โครงการความร่วมมือเเบบทวิภาคี ( Bilateral Programme) เป็นการให้ความร่วมมือเพื่อดำเนินงานเเผนงาน/โครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับประเทศคู่ร่วมมือ

            ๒. โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศกำลังพัฒนา ( Technical Cooperation among Developing Countries Programme-TCDC) เป็นการให้ความร่วมมือทางวิชาการ โดยการร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอย่างเท่าเทียมกันในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือกับประเทศกำลังพัฒนาด้วยกัน

            ๓. การจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้เเก่ประเทศที่สาม ( Third Country Training Programme-TCTP) โดยร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ เเละองค์การระหว่างประเทศ เช่น UNDP WHO ILO เป็นต้น ในการจัดการฝึกอบรมให้เเก่ผู้รับทุนจากประเทศต่าง ๆ เพื่อมาฝึกอบรม เเละดูงานในประเทศไทย โดยเเหล่งผู้ให้ ( Donors ) เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

            ๔.โครงการหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจำปี ( Annual International Training Courses Programme-AITC) เป็นความร่วมมือระหว่่าง สพร. กับหน่วยงานเเละสถาบันการศึกษาของไทยในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ ประจำปีในสาขาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศกำลังพัฒนาต่างๆโดยจะเเจ้งเวียนหลักสูตร ไปยังประเทศกำลังพัฒนาต่างๆ ประมาณ ๘๐ ประเทศทั่วโลก ผ่านทางสถานเอกอัครราขฑูต หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ ประเทศนั้น เเละรัฐบาลไทยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

             ๕. การจัดหลักสูตรศึกษานานาชาติ (Thai International Postgraduate Programme-TIPP) เป็นการให้ทุนเเก่เจ้าหน้าที่จากประเทศกำลังพัฒนา เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติในสถาบันการศึกษาของไทย โดยรัฐบาลไทยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

             ๖. ความร่วมมือไตรภาคี ( Trilateral Cooperation ) เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศผู้ให้หรือองค์การระหว่างประเทศกับรัฐบาลไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนา โดยประเทศผู้ให้หรือองค์การระหว่างประเทศเเละรัฐบาลไทยจะร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

            ๗.การดำเนินงานอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand ) โดยจัดส่งอาสาสมัครไทยไปปฎิบัติงานในประเทศกำลังพัฒนาต่าง  ๆ

นอกจากนี้ สพร. ยังสนับสนุนบทบาทภาคเอกชนเเละภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ซึ่งจะได้รับประโยขน์จากการสร้างเครือข่ายร่วมกันกับประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ โดยมีความร่วมมือกับองค์กรเอกชนต่างๆ ได้เเก่ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มูลนิธิ  เเม่ฟ้าหลวงฯ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าเเละการพัฒนา (ITD) และ สถาบันการศึกษาเอกชนต่าง ๆ