ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

การให้ทุน TCTP

การให้ทุน TCTP

15 พ.ย. 2564

44 view

การจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สาม
(Third Country Training Programme : TCTP)

              เป็นความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ประเทศไทยและคู่ร่วมมือตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในรูปแบบการให้ทุนฝึกอบรมแก่ประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเสริมสร้างสมรรถนะของหน่วยงาน รวมทั้งทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเหล่านั้นให้แข็งแกร่งมากขึ้น โดยคำนึงถึงความต้องการของประเทศผู้รับ และสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายในการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของประเทศไทยและประเทศคู่ร่วมมือ (อาทิ ประเทศญี่ปุ่น) ด้วย