ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) : การให้ทุน AITC

ข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) : การให้ทุน AITC

26 ส.ค. 2563

2,090 view

โครงการหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจำปี (Annual International Training Course : AITC) ปี 2563

          โครงการหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจำปี (Annual International Training Course : AITC) เป็นรูปแบบหนึ่งของการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทย โดยเป็นการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้แก่ประเทศคู่ร่วมมือที่ต้องการองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญ และสามารถแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่ประเทศที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ได้เข้ามาฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่ประเทศไทย ประมาณ 20-30 หลักสูตรต่อปี โดยจำแนกได้ 5 เรื่อง (Theme) ดังนี้

          1. Sufficiency Economy Philosophy (SEP)

          2. Food Security

          3. Climate Change

          4. Public Health

          5. Other SGDs

โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อ

          1. กระชับความสัมพันธ์กับประเทศยุทธศาสตร์และประเทศที่ยังมีความร่วมมือกับประเทศไทยไม่มากนัก

          2. เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางวิชาการของไทยในเวทีระหว่างประเทศ

          3. ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาของไทยให้กับประเทศคู่ร่วมมือเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

          กรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกับสถาบันทางวิชาการและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของไทยที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ ดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับผู้รับทุนจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2563 ส่งผลกระทบต่อการเดินทางระหว่างประเทศ ผู้เข้าร่วมอบรมไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จึงได้เพิ่มรูปแบบการฝึกอบรมแบบระบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม โดยในปี 2563 ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 10 หลักสูตร ซึ่งเป็นแบบระบบออนไลน์ จำนวน 9 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และการเตรียมความพร้อมสำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาในยุคหลัง COVID-19 (Post COVID) ดังนี้

 

รายชื่อหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ (AITC) และหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติออนไลน์

ลำดับ

หลักสูตร

รูปแบบ

ระยะเวลาการอบรม

หน่วยงานผู้จัด

1

Tropical  Medicine, Community Health Care and Research

 

25 ก.พ. - 16 มี.ค. 2563

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2

Online International Training Course on Collaborative and Development of Health System: How to Strengthen the Capacity of Public Health Personnel during the COVID-19 Pandemic

Online

29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2563

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3

Online International Training Program on Early Childhood Health Promotion and Health Care Management: Beyond COVID-19 Era

Online

20 - 31 ก.ค. 2563

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4

Public Health Measures and Adaptation of Thailand for Emergence of COVID-19

Online

27 ก.ค. - 17 ส.ค. 2563

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล

5

The New Normal with Sufficiency Economy Philosophy towards Sustainable Development

Online

11 - 28 ส.ค. 2563

สำนักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยบูรพา

6

Sufficiency Economy in Microfinance for SMEs Development

Online

2 - 13 พ.ย. 2563

สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง

7

The New Normal with Sustainable Community – based Eco-tourism Development

Online

16 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2563

สำนักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยบูรพา

8

Food security – Postharvest, Processing and Product Development of Selected Agro-Industrial Products

Online

23 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2563

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9

Good Practices in Improving Labour Migration Management for Promoting Decent Work

Online

7 - 18 ธ.ค. 2563

สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง

10

Community Empowerment to Strengthen Maternal and Neonatal Health Care during The Covid-19 Pandemic

Online

14 - 18 ธ.ค. 2563

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

001_2

จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำแนกตามภูมิภาค ประจำปี 2563

 

          ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีจำนวนทั้งสิ้น 401 คน จาก 70 ประเทศ และพบว่ามีประเทศ จำนวน 5 ประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการเป็นครั้งแรก ได้แก่

          1. ญี่ปุ่น

สาขา Public Health : Online International Training Course on Collaborative and Development of Health System: How to Strengthen the Capacity of Public Health Personnel during the COVID-19

          2. กาตาร์

สาขา Public Health : Community Empowerment to Strengthen Maternal and Neonatal Health Care during The Covid-19

สาขา SEP : The New Normal with Sustainable Community – based Eco-tourism Development

สาขา SDGs : Good Practices in Improving Labour Migration Management for Promoting Decent Work

          3. กรีซ

สาขา SEP : The New Normal with Sustainable Community – based Eco-tourism Development

          4. เยเมน

สาขา SEP : The New Normal with Sustainable Community – based Eco-tourism Development

          5. ออสเตรเลีย

สาขา Public Health : Community Empowerment to Strengthen Maternal and Neonatal Health Care during The Covid-19

          ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ทำให้สามารถขยายจำนวนประเทศที่เข้าร่วมรับการฝึกอบรมเพิ่มมากขึ้น ประเทศไทยสามารถขยายบทบาทความร่วมมือทางวิชาการและองค์ความรู้กับต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น ภายใต้การดำเนินงานวิถีใหม่ (New Normal)