ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูลการรับความช่วยเหลือของประเทศไทย : รูปแบบการรับความช่วยเหลือ

ข้อมูลการรับความช่วยเหลือของประเทศไทย : รูปแบบการรับความช่วยเหลือ

26 ส.ค. 2563

2,217 view

รูปแบบการรับความช่วยเหลือของประเทศไทย

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ประเทศไทยรับจากประเทศต่าง ๆ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สามารถจำแนกได้เป็น ๖ รูปแบบ คือ

            ๑) การรับผู้เชี่ยวชาญ (Experts)

            ๒) การรับอาสาสมัคร (Volunteers)

            ๓) ทุนศึกษา (Fellowship)

            ๔) การรับวัสดุอุปกรณ์ (Equipment)

            ๕) เงินให้เปล่า (Grant) และ

            ๖) โครงการพัฒนาและการฝึกอบรม (Development Project & Training)

 

            โดยมูลค่าสูงสุดปรากฏในรูปแบบของโครงการพัฒนาและการฝึกอบรม จำนวน ๔๒.๐๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาคือการรับผู้เชี่ยวชาญ จำนวน ๑๓.๘๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐการรับเงินให้เปล่า จำนวน ๔.๖๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ การรับอาสาสมัคร จำนวน ๓.๐๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ การรับวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒.๒๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการรับทุนศึกษา จำนวน ๑.๐๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ