ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูลความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาคและภูมิภาค : ภาพรวม

ข้อมูลความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาคและภูมิภาค : ภาพรวม

26 ส.ค. 2563

3,214 view

ความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาค

 

               ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นให้ “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยเชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาด้านอื่นๆ เปลี่ยนความเจริญทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ นำการพัฒนาทางโครงสร้างพื้นฐานมาสู่ประเทศได้ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศจึงได้แทรกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกภารกิจหลักของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

               นอกจากนี้ TICA  ยังทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกรอบความร่วมมือต่างๆ ของอนุภูมิภาคในเอเชียด้วย เช่น กรอบ ACMECS, GMS, BIMSTEC, IMT-GT เพื่อพร้อมรับการพัฒนาในอนุภูมิภาค และโอกาสในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในอนุภูมิภาค รวมทั้งควรมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร/สถาบัน