ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูลความร่วมมือไตรภาคีกับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา : ภาพรวมความร่วมมือไตรภาคี

ข้อมูลความร่วมมือไตรภาคีกับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา : ภาพรวมความร่วมมือไตรภาคี

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ส.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 8,726 view

ความร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา/ไตรภาคี
(
North-South-South Cooperation/ Trilateral Cooperation)

          รัฐบาลไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้เริ่มต้นพัฒนาความร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (partnership for development) หรือความร่วมมือสามฝ่าย (Trilateral Cooperation) โดยร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายกับแหล่งผู้ให้ต่างๆ และจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาต่างๆ มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ (ค.ศ 1994) โดยในระยะเริ่มแรกไทยได้ร่วมมือกับญี่ปุ่นในการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญไทยไปปฏิบัติงานในประเทศที่สาม และร่วมมือกับแคนาดา และ UNDP ในการจัดฝึกอบรมในประเทศไทยให้แก่กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน

          ในปัจจุบัน (๒๕๖๓)  กิจกรรมที่ดำเนินการโดยส่วนใหญ่ คือ การให้ทุนแก่ประเทศต่างๆ มาเข้ารับการฝึกอบรมในประเทศไทยในลักษณะทุนฝึกอบรมประจำปี (Trilateral Program) ภายใต้กรอบ TICP ร่วมกับ JICA UNDP UNICEF UNFPA โดยประเทศไทยได้ขยายความร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา/โครงการความร่วมมือไตรภาคี (Trilateral Programme) กับแหล่งผู้ให้ต่าง ๆ ดังนี้

          ๑. ญี่ปุ่น   

          ๒. เยอรมนี   

          ๓. เกาหลี

          ๔. สวีเดน

          ๕. ลักเซมเบริ์ก

          ๖. UNFPA

          ๗. UNICEF

          ๘. Colombo Plan