ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการที่ประเทศไทยให้แก่ต่างประเทศ (ODA)

Thailand Official Development Assistance (ODA)

18 เม.ย. 2563