ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ตัวอย่างโครงการ

โครงการส่งเสริมการเกษตร โดยการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ OGOP ในราชอาณาจักรภูฏาน

29 เม.ย. 2563

ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสปป. ลาว

29 เม.ย. 2563

โครงการพัฒนาโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว

27 เม.ย. 2563