ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ประมวลความตกลงความร่วมมือหุ้นส่วนและไตรภาคี

ประมวลความตกลงความร่วมมือหุ้นส่วนและไตรภาคี

26 ส.ค. 2563

2,448 view

ประมวลความตกลงว่าด้วย

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ

(ความร่วมมือหุ้นส่วนและไตรภาคี)

 

1. ญี่ปุ่น                                                                                                                           

      (1)   บันทึกการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยและญี่ปุ่นว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (Record of Discussions on Japan-Thailand Partnership Programme in Technical Cooperation ลงนามระหว่าง รมว. สนร. กับ ผู้ช่วย รมว.กต.ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2537)

      (2)   บันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยและญี่ปุ่นว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ(ระยะที่ 2) (Memorandum on Japan-Thailand Partnership Programme in Technical Cooperation (Phase 2) ลงนามระหว่าง รมว.กต. กับ รมว.กต.ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2546) 

      (3) Partnership Arrangement ระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างปรเทศ กับ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ลงนามระหว่างอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กับอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560)

      (4) บันทึกช่วยจำว่าด้วยกรอบความร่วมมือแบบหุ้นส่วนระหว่างญี่ปุ่นกับไทย ระยะที่ 3 (Memorandum on Japan - Thailand Partnership Programme  Phase 3 : JTPP3) ลงนามระหว่างเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย กับ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562)

2. สิงคโปร์                                                                                                                        

      บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและสิงคโปร์ว่าด้วยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมประเทศที่สาม (Memorandum of Understanding between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of Singapore concerning Third Country Training Programme ลงนามระหว่าง รมว.กต. กับ รมว.กต.สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2540)

3. ลักเซมเบิร์ก                                                                                                        

      บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและลักซัมเบอร์กว่าด้วยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมประเทศที่สาม (Memorandum of Understanding between the Kingdom of Thailand and the Government of the Grand Duchy of Luxembourg on the Third Country Training Programme ลงนามระหว่าง อธิบดี กวส. กับ ออท.ลักซัมเบอร์ก เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2543)

4. คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก          

      บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยความร่วมมือไตรภาคี (Memorandum of Understanding between the Royal Thai Government and the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific for a Trilateral Cooperation Programme ลงนามระหว่างอธิบดี กวส. กับ เลขาธิการบริหาร ESCAPเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2544)

5. ออสเตรเลีย                                                                                                      

      บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและออสเตรเลียว่าด้วยความร่วมมือไตรภาคีเพื่อการพัฒนา (Memorandum of Understanding between the Government of Australia and the Royal Thai Government relating to Trilateral Development Cooperation ลงนามระหว่างอธิบดี กวส. กับ ออท.ออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2545)

6. ฝรั่งเศส                                                                                                                       

     •     บันทึกวาจาว่าด้วยแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและฝรั่งเศส (Thai – French Joint Plan of Action) ลงนามระหว่าง รมว.กต. กับ รมว.กต.ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2547

      •    ข้อตกลงระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ กับ French Agency for Development (AFD) ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักงาน AFD ในประเทศไทย (Agreement Between Ministry of Foreign Affairs of Thailand and Agence Francaise De Developpement (AFD) on the Establishment of AFD Office in Thailand ลงนามระหว่าง ผอ.สพร. และ ผู้อำนวยการ AFD สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2549

      •    บันทึกความเข้าใจระหว่าง สพร. สกว. และสอท.ฝรั่งเศส ว่าด้วยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (JOINT FELLOWSHIP PROGRAMME FOR DOCTORAL STUDENTS UNDER THE ROYAL GOLDEN JUBILEE PROGRAMME) ลงนามระหว่างผู้อำนวยการ สพร. ผู้อำนวยการกองทุนสนุนการวิจัย และเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550

      •    บันทึกความเข้าใจระหว่าง สพร. สกว. และสอท.ฝรั่งเศส ว่าด้วยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (JOINT FELLOWSHIP PROGRAMME FOR DOCTORAL STUDENTS UNDER THE ROYAL GOLDEN JUBILEE PROGRAMME) ระยะที่ 2 ลงนามระหว่างผู้อำนวยการ สพร. ผู้อำนวยการกองทุนสนุนการวิจัย และเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556

      •    บันทึกความร่วมมือระหว่าง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กับ French Agency for Development (AFD) ลงนามระหว่างอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กับ ผู้แทนผู้อำนวยการ AFD ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562

7. ฮังการี                                                                                                                         

      บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทยและฮังการีว่าด้วยความร่วมมือไตรภาคีเพื่อการพัฒนา (Memorandum of Understanding between the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand and the Ministry of the Republic of Hungary on Trilateral Development Cooperation ลงนามระหว่าง ผู้ช่วย รมว.กต. กับ รมว.กต.ฮังการี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2547)

8. สวีเดน                                                                                                                           

      •    บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและสวีเดนว่าด้วยความร่วมมือไตรภาคีเพื่อการพัฒนา (Memorandum of Understanding between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Kingdom of Sweden on Trilateral Development Cooperation  ลงนามระหว่าง ผอ.สพร. กับ เลขาธิการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2548)

      •    บันทึกความเข้าใจระหว่าง สพร. สกว.องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของสวีเดน และ มหาวิทยาลัย Uppsala ว่าด้วยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (JOINT FELLOWSHIP PROGRAMME FOR DOCTORAL STUDENTS UNDER THE ROYAL GOLDEN JUBILEE PROGRAMME) ลงนามระหว่างผู้อำนวยการ สพร. ผู้อำนวยการกองทุนสนุนการวิจัย และหัวหน้าส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนา สถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

      •    บันทึกความเข้าใจระหว่าง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของสวีเดน และมหาวิทยาลัย Uppsala    ว่าด้วยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (JOINT FELLOWSHIP PROGRAMME FOR DOCTORAL STUDENTS UNDER THE ROYAL GOLDEN JUBILEE PROGRAMME) ลงนามระหว่างผู้อำนวยการ สพร. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และหัวหน้าส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนา สถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย ระยะที่ 2 เมื่อวันที่…… (อยู่ระหว่างกำหนดวันลงนาม)

9. เยอรมัน                                                                                                                        

      บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและเยอรมันว่าด้วยความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาประเทศที่สาม (Memorandum of Understanding between Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand and the Federal Ministry of for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany regarding Joint Development Cooperation with Third Countries through a “Partnership Programme” ลงนามระหว่าง รมว.กต. กับ รมช.กระทรวงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของเยอรมมัน หรือ BMZ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2551)

10. สหรัฐฯ                                                                                                                   

      บันทึกความเข้าใจระหว่าง สพร. และ USAID ว่าด้วยความร่วมมือไตรภาคี (MOU between TICA and USAID on Trilateral Cooperation) ลงนามระหว่าง ผู้อำนวยการ สพร. และ ผู้อำนวยการUSAID/Regional Development Mission for Asia ประจำ ปทท. เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน. 2555)

11. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)                                                                          

      บันทึกความเข้าใจระหว่าง สพร. และ Korea International Cooperation Agency (KOICA) ว่าด้วยความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MOU between TICA and KOICA on Strengthening Partnership for International Development Cooperation ลงนามระหว่าง ผอ.สพร. และ ประธาน KOICA  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557)

12. อาร์เจนติน่า

       บันทึกความเข้าใจระหว่าง สอท./บัวโนสไอเรส และสาธารณรัฐอาร์เจนตินา ว่าด้วยความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MOU on Partnership Programme for Joint Cooperation) ลงนามระหว่าง ออท./บัวโนสไอเรส และ Secretary of Coordination and International Cooperation  ไม่ระบุวันที่)

13. บราซิล

      บันทึกความเข้าใจระหว่าง กต.ไทย และ กต.บราซิล ว่าด้วยความร่วมมือไตรภาคี (MOU for Trilateral Cooperation ลงนามระหว่าง รมว.กต.ไทย และ รมว.กต.บราซิล  ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2555)

14. อิสราเอล

      บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทยกับอิสราเอล (Memorandum of Understanding on Development Cooperation Program between Thailand International Development Cooperation Agency and Israel’s  Agency for International Development Cooperation) ลงนามระหว่าง นายสีหศักดิ์  พวงเกตุแก้ว ปลัด กต. และ Mr. Nissim Ben Shitrit, Director General of Ministry of Foreign Affairs of the State of Israel เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557

 

สถาบันเอกชนต่างประเทศ / องค์กรเอกชนต่างประเทศ

1. ฝรั่งเศส  (Association Medicale Franco Asiatique : AMFA)                               

      (Memorandum of Understanding between Association Medicale Franco Asiatique  (AMFA) and Department of Technical and Economic Cooperation for Cooperation in Asia  ระหว่าง กวส. กับ AMFA เมื่อ พ.ศ. 2537)

2. แคนาดา  (International Development Research Centre : IDRC)                      

      (Memorandum of Understanding between the Government of Thailand and the International Development Research Centre concerning Technical Trilateral Cooperation Programme ลงนามระหว่าง กวส. กับ IDRC เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2539)