ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ประมวลความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการกับประเทศต่าง ๆ

ประมวลความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการกับประเทศต่าง ๆ

26 ส.ค. 2563

2,749 view

ประมวลความตกลงว่าด้วย

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการกับประเทศต่าง ๆ

 

๑. เยอรมัน

             ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยและเยอรมัน (Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Federal Republic of Germany regarding Technical Cooperation ลงนามเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓)

 

๒. สหรัฐฯ                                                                                             

             (๑) ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา (Economic and Technical Cooperation Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the Kingdom of Thailand ลงนามเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๒๐)

             (๒) บันทึกความเข้าใจเพื่อแก้ไขความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา (Memorandum of Understanding to Amend the Economic and Technical Cooperation Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the Kingdom of Thailand ลงนามเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗) 

 

๓. ฝรั่งเศส                                                                                                

             ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยและฝรั่งเศส (Agreement on Technical Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of French Republic ลงนามเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๒๐)

 

๔. จีน                                                                                                

             ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทยและจีน (Agreement on Scientific and Technological Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the People’s Republic of China ลงนามเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๑)

 

๕. ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป                                                                    

             ขอบข่ายความตกลงว่าระหว่างไทยและประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (Framework Agreement between the European Economic Community and the Kingdom of Thailand ลงนามเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๒๔)

 

๖. ญี่ปุ่น                                                                                              

             ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยและญี่ปุ่น (Agreement on Technical Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of Japan ลงนามเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๔)

 

๗. แคนาดา                                                                                          

             ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยและแคนาดา (Agreement on Development Cooperation between the Government of Canada and the Government of the Kingdom of Thailand ลงนามเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๒๖)

 

๘. เกาหลี                                                                                                  

             ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทยและเกาหลี (Agreement on Scientific and Technological Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of Korea ลงนามเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๒๘)

 

๙. ฮังการี                                                                                             

             ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการระหว่างไทยและฮังการี (Agreement on Scientific and Technical Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Hungarian People’s Republic ลงนามเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๓๑)

 

๑๐. ออสเตรเลีย                                                                                      

             ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยและออสเตรเลีย (Agreement on Development Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of Australia ลงนามเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒)

 

๑๑. ตุรกี                                                                                                

             ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการระหว่างไทยและตุรกี (Agreement on Economic and Technical Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of Turkey ลงนามเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๒)

 

๑๒. สวีเดน                                                                                            

             ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ วิชาการ และวิทยาศาสตร์ระหว่างไทยและสวีเดน (Agreement on Economic, Technical and Scientific Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Kingdom of Sweden ลงนามเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๓๒)