ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

พื้นที่โครงการ

พื้นที่โครงการ

26 ส.ค. 2563

26 view

ตารางสรุปพื้นที่โครงการ

 

สรุปสถานะโครงการ :

          ๑. อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน 29 โครงการ (48 พื้นที่ 19 ประเทศ) แบ่งเป็น โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ จำนวน 18 โครงการ (15 พื้นที่ ใน 9 ประเทศ) และโครงการจัดตั้งชุมชนต้นแบบ จำนวน 11 โครงการ (33 พื้นที่ ใน 12 ประเทศ)

          ๒. ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 5 โครงการ (11 พื้นที่ ใน 4 ประเทศ) แบ่งเป็น โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ จำนวน 1 โครงการ (1 พื้นที่ ใน 1 ประเทศ) และโครงการจัดตั้งชุมชนต้นแบบ จำนวน 4 โครงการ (10 พื้นที่ ใน 3 ประเทศ)