ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

มูลค่า ODA ประจำปี 2561 ผ่าน TICA จำแนกตามรูปแบบโครงการ (สาขา)

มูลค่า ODA ประจำปี 2561 ผ่าน TICA จำแนกตามรูปแบบโครงการ (สาขา)

26 ส.ค. 2563

26 view

มูลค่าความร่วมมือเพื่อการพัฒนาให้แก่ต่างประเทศโดย TICA  จำแนกตามสาขา

 

            ในปี ๒๕๖๑ กรมความร่วมมือฯ ดำเนินงานในรูปแบบโครงการใน ๔ ภูมิภาคทั่วโลก จำนวน ๘๗ โครงการ ใน ๑๕ ประเทศ มูลค่า ในปี ๒๕๖๑ คิดเป็นมูลค่า ๓๖๗.๑๖ ล้านบาท โดยเป็นความร่วมมือทวิภาคี ๓๔๕.๑๑ ล้านบาท  ความร่วมมือไตรภาคี ๒๒.๐๕ ล้านบาท

 

 

            สาขาความร่วมมือใน ๕ อันดับแรก คือ สาขา

            ๑) การศึกษา  รวมมูลค่า  ๑๒๗.๔๒ ล้านบาท อาทิ  โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ (กัมพูชา)   โครงการสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยภูมินท์  พนมเปญ (กัมพูชา)  โครงการใช้เทคโนโลยีข่าวสารและการสื่อสารสำหรับการศึกษาทางไกลผ่านโทรทัศน์และ CD/DVD/VCD (สปป. ลาว)  โครงการพัฒนาวิทยาลัยศิลปศึกษา (สปป. ลาว)

 

 

            ๒) สาธารณสุข  รวมมูลค่า ๑๐๕.๔๔ ล้านบาท   อาทิ โครงการ Strengthening Cambodian’s Referral System (กัมพูชา)  โครงการพัฒนาภาวะผู้นำและการจัดการสุขภาพสำหรับพยาบาลและผดุงครรภ์ (กัมพูชา)  โครงการสร้างความตระหนักโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา-เมียนมา- สปป. ลาว  โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง (สปป. ลาว)  โครงการพัฒนาแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลทวาย (เมียนมา)  โครงการตั้งหน่วยผลิตขาเทียมที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก (เซเนกัล)

 

 

            ๓) เกษตร รวมมูลค่า ๕๖.๔๑ ล้านบาท  อาทิ  โครงการ Farm and Soil Management (กัมพูชา)  โครงการ Promoting Climate Resilience in Farming Communities of Cambodia (กัมพูชา)  โครงการ Improvement of the Quality of Rice Seed Production (กัมพูชา)  โครงการพัฒนาโรงเรียนกสิกรรมดงคำช้าง ด้านเศรษฐกิจพอเพียง (สปป. ลาว)  โครงการสนับสนุนโรงสีข้าวให้รัฐยะไข่ (เมียนมา)   โครงการส่งเสริมด้านการเกษตร โดยเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ OGOP (ภูฏาน)  โครงการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนในเลโซโท  โครงการเพาะเลี้ยงปลานิลแดงในโมซัมบิก

 

 

            ๔) การพัฒนาสังคม  รวมมูลค่า ๓๘.๒๖ ล้านบาท  อาทิ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในกัมพูชา  โครงการจัดตั้งศูนย์แรกรับเหยือค้ามนุษย์และกลุ่มเสียง (กัมพูชา)  โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตะโบกวิน-บันเตียเมียนเจย (กัมพูชา) 

 

 

            ๕) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมมูลค่า๓๒.๓๖ ล้านบาท  อาทิ  โครงการเสริมสร้างความสามารถในการจัดการและใช้ประโยชน์จากไผ่ (เมียนมา)

 

         

            สัดส่วนสาขาโครงการจะเน้นไปที่โครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม สาขาสาธารณสุขและสาขาเกษตร โดยในปี ๒๕๖๑ มีโครงการด้านเศรษฐกิจ  ๓๐ โครงการ (ร้อยละ ๓๔.๔๘) ด้านสังคม ๕๗ โครงการ  (ร้อยละ ๖๕.๕๒) จาก ๘๗ โครงการ ซึ่งเป็นโครงการสาขาเกษตร ๒๐ โครงการ (ร้อยละ ๖๖.๖๗) และสาขาสาธารณสุข  ๑๗  โครงการ (ร้อยละ ๗๐.๑๘)