ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

แบบฟอร์มข้อมูลความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการที่ให้แก่ต่างประเทศ (ODA)

แบบฟอร์มข้อมูลความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการที่ให้แก่ต่างประเทศ (ODA)

4 ก.พ. 2564

2,791 view

สำหรับตารางความช่วยเหลือให้เปล่า

คำอธิบายการกรอกข้อมูล ODA

ODA หมายถึง ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการที่รัฐบาลไทยให้กับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศอื่น ๆ เพื่อการพัฒนามาตรฐานความเป็นอยู่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสถาบันต่าง ๆ เพื่อการพัฒนา ประกอบด้วยความช่วยเหลือหลัก 3 ด้าน คือ ความช่วยเหลือให้เปล่า (grant) / ความร่วมมือทางวิชาการ (technical cooperation) เงินกู้ผ่อนปรน (soft loan) และเงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ (Contribution)

ในการกรอกข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการแจ้งข้อมูลและเพื่อให้ได้ข้อมูล ที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ขอความอนุเคราะห์ในการกรอกข้อมูล ODA เฉพาะที่ใช้งบประมาณของหน่วยงาน  หรือกระทรวงของท่านเท่านั้น 

คำอธิบายตามหมายเลขที่กำกับ

 • ระบุช่วงเวลา ทางกรมความร่วมมือระหว่างประเทศขอความอนุเคราะห์ในการแจ้งข้อมูล ODA ทั้งปี  คือ มกราคม – ธันวาคม 
 • ระบุชื่อกระทรวงและ/หรือหน่วยงานของท่านที่กรอกข้อมูล ODA
 • ระบุชื่อประเทศผู้รับ หากมีหลายประเทศให้ระบุชื่อทุกประเทศ
 • ระบุกรอบความร่วมมือ หากโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ เป็นส่วนหนึ่งหรือจัดขึ้นภายใต้กรอบความร่วมมือ เช่น ACMECS, GMS, BIMSTEC ฯลฯ
 • ระบุ สาขาที่ให้ความร่วมมือ เพียงสาขาเดียว
 • ระบุวันที่ที่เริ่มโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ และวันสิ้นสุด
 • ระบุชื่อเมือง/จังหวัดที่เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการในประเทศผู้รับ
 • ระบุชื่อหน่วยงานของท่าน และหน่วยงานต่างประเทศอื่น ๆ ที่ร่วมออกค่าใช้จ่าย (Co-funding Agency) เช่น JICA, UNDP ฯลฯ
 • ให้ระบุยอด commitment ของโครงการนั้น ๆ เฉพาะที่เป็นงบประมาณของหน่วยงานของท่าน หากไม่สามารถระบุ commitment ได้ ให้ระบุงบประมาณของปีที่กรอกข้อมูล
 • กิจกรรม/องค์ประกอบโครงการความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ ลักษณะความช่วยเหลือ:
  • โครงการความช่วยเหลือเต็มรูปแบบ (project) ประกอบด้วยทุน ผู้เชี่ยวชาญ อุปกรณ์
  • โครงการความช่วยเหลือไม่เต็มรูปแบบ(non-project) เช่น มีเฉพาะทุน หรือผู้เชี่ยวชาญ หรืออุปกรณ์ หรืออื่น ๆ เพียงอย่างเดียว เป็นต้น
 • ทุน ให้ระบุว่าทุนสำหรับศึกษา/อบรม/ประชุม/ดูงาน ในประเทศไทย หรือ ต่างประเทศ  
 • ผู้เชี่ยวชาญ ให้ระบุว่า ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนไทย หรือชาวต่างชาติ/ เป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน/กระทรวงของท่าน หรือมาจากกระทรวงอื่น/บริษัทเอกชน ฯลฯ
 • อุปกรณ์ ให้ระบุชนิดของอุปกรณ์  น้ำหนัก รุ่น
 • ความช่วยเหลือประเภทอื่น ได้แก่
 • ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (Humanitarian Aid) ได้แก่ การส่งข้าว ยารักษาโรค หรือส่งแพทย์ไปช่วยประเทศที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 • ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ลี้ภัย (refugee) จากกรณีความไม่สงบจากประเทศเพื่อนบ้าน
 • ระบุประเทศผู้รับความช่วยเหลือ และจำนวนที่ได้รับความช่วยเหลือ เช่น จำนวนทุน จำนวน ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น
 • ระบุจำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริงจากหน่วยงานหรือกระทรวงของท่านในช่วงเวลาที่ระบุใน (1)จำแนกตามประเทศผู้รับใน (11)

ประโยชน์ของการนำข้อมูลที่รวบรวมได้ไปใช้

 1. ใช้ในการรายงานตัวเลขมูลค่าความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของไทยที่ให้แก่ประเทศอื่น ต่อ OECD
 2. ใช้ในการวิเคราะห์และประกอบการพิจารณาประสานความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา

หมายเหตุ

 1. สำนักงานปลัดกระทรวงของแต่ละกระทรวง จะเป็นศูนย์ประสานกลาง (focal point) ในการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายใต้สังกัด ยกเว้น  กระทรวงการต่างประเทศ คือ กรมความร่วมมือระหว่าง-ประเทศ กระทรวงการคลัง คือ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 2. หากประสงค์จะขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สงสัยในเรื่องการกรอกข้อมูล       

 

สำหรับตารางเงินกู้

คำอธิบายการกรอกข้อมูล ODA

ODA หมายถึง ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการที่รัฐบาลไทยให้กับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศอื่น ๆ เพื่อการพัฒนามาตรฐานความเป็นอยู่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสถาบันต่าง ๆ เพื่อการพัฒนา ประกอบด้วยความช่วยเหลือหลัก 3 ด้าน คือ ความช่วยเหลือให้เปล่า (grant) / ความร่วมมือทางวิชาการ (technical cooperation) เงินกู้ผ่อนปรน (soft loan) และเงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ (Contribution)

ในการกรอกข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการแจ้งข้อมูลและเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ขอความอนุเคราะห์ในการกรอกข้อมูล ODA เฉพาะที่ใช้งบประมาณของหน่วยงานหรือกระทรวงของท่านเท่านั้น 

คำอธิบายตามหมายเลขที่กำกับ

 • ระบุช่วงเวลา ทางกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ขอความอนุเคราะห์ในการแจ้งข้อมูล ODA ทั้งปี   คือ มกราคม –  ธันวาคม 
 • ระบุชื่อกระทรวงและ/หรือหน่วยงานของท่านที่กรอกข้อมูล ODA
 • ระบุชื่อประเทศผู้รับ หากมีหลายประเทศให้ระบุชื่อทุกประเทศ
 • ระบุกรอบความร่วมมือ หากโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ เป็นส่วนหนึ่ง หรือจัดขึ้นภายใต้กรอบความร่วมมือ เช่น ACMECS, GMS, BIMSTEC ฯลฯ
 • ระบุ สาขาที่ให้ความร่วมมือ เพียงสาขาเดียว
 • ระบุวันที่ที่เริ่มโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ และวันสิ้นสุด
 • โครงการหรือกิจกรรมความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ
  ลักษณะความช่วยเหลือ: เงินกู้ เป็นเงินกู้ผ่อนปรน (soft loan)
 • ระบุชื่อหน่วยงานของท่าน และหรือหน่วยงานต่างประเทศอื่น ๆ ที่ร่วมออกค่าใช้จ่าย (Co-funding Agency)
 • ระบุชื่อหน่วยงานดำเนินการ (Implementing Agency) ในประเทศผู้รับ
 • หากเป็นโครงการระยะยาวเกินหนึ่งปี ให้ระบุยอด commitment ของโครงการนั้น ๆ เฉพาะที่เป็นงบประมาณของหน่วยงานของท่าน หากไม่สามารถระบุ commitment ได้ ให้ระบุงบประมาณของปี ที่กรอกข้อมูล  โปรดระบุแยกเป็นส่วนของเงินให้เปล่าและเงินกู้ (หน่วยเป็นบาท)
 • ระบุจำนวนเงินที่เบิกจ่ายในช่วงเวลาที่ระบุใน (1) โดยแยกเป็นส่วนของเงินให้เปล่าและเงินกู้
 • ค่าบริหารจัดการ (administrative cost) ได้แก่ เงินเดือนเจ้าหน้าที่โครงการ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์   ค่าห้องประชุม ฯลฯ  
 • ระบุยอดเงินรวม (11+12)

 

สำหรับตารางเงินอุดหนุน

คำอธิบายการกรอกข้อมูล ODA

ODA หมายถึง ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการที่รัฐบาลไทยให้กับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศอื่น ๆ เพื่อการพัฒนามาตรฐานความเป็นอยู่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสถาบันต่าง ๆ เพื่อการพัฒนา ประกอบด้วยความช่วยเหลือหลัก 3 ด้าน คือ ความช่วยเหลือให้เปล่า (grant) / ความร่วมมือทางวิชาการ (technical cooperation) เงินกู้ผ่อนปรน (soft loan) และเงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ (Contribution)

ในการกรอกข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการแจ้งข้อมูลและเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ขอความอนุเคราะห์ในการกรอกข้อมูล ODA เฉพาะที่ใช้งบประมาณของหน่วยงานหรือกระทรวงของท่านเท่านั้น 

คำอธิบายตามหมายเลขที่กำกับ

 • ระบุช่วงเวลา ทางกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ขอความอนุเคราะห์ในการแจ้งข้อมูล ODA ทั้งปี คือ มกราคม -  ธันวาคม
 • ระบุชื่อกระทรวงและ/หรือหน่วยงานของท่านที่กรอกข้อมูล ODA
 • ลักษณะความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ ODA การให้เงินบริจาค/เงินอุดหนุน/เงินค่าสมาชิก แก่องค์การระหว่างประเทศที่ดำเนินการด้านพัฒนา
 • ระบุรายละเอียด/วัตถุประสงค์ของเงินอุดหนุน/เงินช่วยเหลือ
 • ระบุชื่อหน่วยงานพหุภาคีผู้รับเงินอุดหนุน ซึ่งจะต้องเป็นหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเท่านั้น เช่น องค์การสหประชาชาติและหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด ได้แก่ UNDP, UNICEF ฯลฯ
 • ระบุ commitment และ/หรืองบประมาณของปีที่กรอกข้อมูล
 • ระบุจำนวนเงินที่เบิกจ่ายตามจริงในช่วงเวลาที่ระบุไว้ใน (1)
 • และ (9) ใส่เครื่องหมาย ü ในช่องใดช่องหนึ่ง

        -  หากเป็นเงินอุดหนุนรายปี ให้ใส่เครื่องหมาย ü ในช่อง (8) ตามพันธกรณี แต่ถ้า

        -  หากเป็นเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ หรือตามคำร้องขอเฉพาะ ให้ใส่เครื่องหมาย ü ในช่อง (9) ตามความสมัครใจ

 • ระบุสาขา

        -  หากเป็นเงินอุดหนุนประจำปีที่ให้กับองค์กรพหุภาคีเพื่อการพัฒนา ให้ระบุว่า หลากสาขา

        -  หากเป็นกรณีเฉพาะ ให้ระบุสาขาที่ให้ความช่วยเหลือ

 

โปรดติดต่อ น.ส.รัตนา แซ่จู

โทร. 0 2203 5000  ต่อ  41008

E-mail :  ra.saeju@mfa.mail.go.th  

โทรสาร 0 2143 8357               

Website :   https://tica.thaigov.mfa.go.th

เอกสารประกอบ

แบบฟอร์มข้อมูลความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการที่ให้แก่ต่างประเทศ_(ODA).xls