ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

โครงการด้านการศึกษา

รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย ณ Yangon University of Foreign Languages (YUFL) ณ เมียนมา

1 พ.ค. 2563

รายงานการประเมินผลโครงการ Strengthening Midwifery Educators in Lao PDR ณ สปป. ลาว

30 เม.ย. 2563

รายงานการประเมินผล ๑) โครงการพัฒนาโรคเรียนเทคนิค - วิชาชีพ สะหวันนะเขต ๒) โครงการพัฒนาวิทยาลัยเทคนิค แขวงเวียงจันทน์ ๓) โครงการพัฒนาโรงเรียนวิชาชีพ แขวงหลวงพระบาง และ ๔) โครงการพัฒนาโรงเรียนกสิกรรมดงคำช้าง แขวงเวียงจันทน์

30 เม.ย. 2563